คณะทำงานการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม

คำสั่งคณะอนุกรรมการบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิงระบบและโครงสร้าง
ที่ 3/2560 
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ

ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งคณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ ที่ 1/2560 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิงระบบและโครงสร้าง (อบป.) นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิงระบบและโครงสร้าง (อบป.) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม อาศัยอำนาจตามความในข้อ 2.5 ของคำสั่งคณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ ที่ 1/2560 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 จึงแต่งตั้งคณะทำงานการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ 

อำนาจหน้าที่
ดำเนินการศึกษาแนวทางปฏิรูปการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพและดำเนินการจัดทำความเห็นและข้อเสนอแนะเรื่องดังกล่าวเสนอคณะอนุกรรมการบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิงระบบและโครงสร้างพิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ

ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะอนุกรรมการบูรณาการและขับเคลื่อนการปฏิรูปเชิงระบบและโครงสร้างมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2560

 

(นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์)
ประธานคณะอนุกรรมการบูรณาการ
และขับเคลื่อนการปฏิรูประบบและโครงสร้าง

  

There is currently no content classified with this term.

Subscribe to RSS - คณะทำงานการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม