คณะกรรมการแก้ไขปัญหาขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม

00 - คณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.)
01 - คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงทรัพย์ฯ
02 - คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่สาธารณะประโยชน์และที่ดินเอกชนปล่อยทิ้งร้าง
03 - คณะอนุกรรมการศึกษาและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสถานะและสิทธิของบุคคล
04 - คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและสินเชื่อ
05 - คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม
06 - คณะอนุกรรมการศึกษาและแก้ไขปัญหาด้านคดีความ กฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม
07 - อนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินฯกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
08 - อนุกรรมการแก้ไขปัญหากลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลและกะเหรี่ยง
09 - อนุกรรมการแก้ไขปัญหาด้านรัฐสวัสดิการ
10 - อนุกรรมการแก้ไขปัญหานโยบายรัฐบาล 9 ด้าน