หนังสือชาวเล

คนชายขอบจัดการตนเอง

 

คนชายขอบจัดการตนเอง
รูปธรรมการพัฒนาของชุมชนคนชายขอบด้านการยกระดับความสามารถในการปกป้องสิทธิให้ได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายและนโยบายที่บังคับใช้ 

จัดพิมพ์เมื่อ เมษายน 2562

Link : Open book


 

วิกฤติวิถีชีวิตชาวเล

วิกฤติวิถีชีวิตชาวเล : กลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล เป็นชนเผ่าพื้นเมืองดั่งเดิมของชายฝั่งทะเลอันดามัน ที่อาศัยหาอยู่กินกับทะเลอันดามันมาเป็นเวลานาน จากงานศึกษาวิจัยของนักวิชาการหลายท่าน รวมทั้งการร่วมกันทำผังตระกูลของชาวเล พบว่าวิถีที่สืบทอดกันมายาวนานนี้ไม่ต่ำกว่า 300 ปี พูดได้ว่าคนกลุ่มนี้อาศัมาอยู่ก่อนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

จัดพิมพ์เมื่อ พฤศจิกายน 2555

Link : Open book