หนังสือกระบวนการยุติธรรม

คลายปม คดีที่ดินคนจน

โครงการศึกษาวิจัยกระบวนการยุติธรรมปัญหาและแนวทางแก้ไขกรณีคดีความเรื่องที่ดิน    มีวัตถุประสงค์เพื่อทำาความเข้าใจกับสาเหตุและปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและข้อจำกัดของกระบวนการยุติธรรมและข้อกฎหมายเพื่อสร้างข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการยุติธรรม การปฏิบัติงานของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับการจัดการที่ดิน รวมทั้งการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายร่วมกัน โดยได้ศึกษาคดีที่ดิน ๕ กรณี ได้แก่ชุมชนเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน ชุมชนหนองกินเพล    จังหวัดอุบลราชธานี    ชุมชนทุ่งพระ จังหวัดชัยภูมิ ชุมชนราไวย์ จังหวัดภูเก็ต และชุมชนทับยาง จังหวัดพังงา

จัดพิมพ์เมื่อ ธันวาคม 2557

Link : Open book


80 ปี อคิน รพีพัฒน์

ปัญหาความขัดแย้งเรื่องที่ดินและทรัพยากร อยู่ในระดับวิกฤติ ซึ่งเป็นความรุนแรงเชิงโครงสร้าง เนื่องจากไม่จำกัดการถือครองที่ดินและมีการทุจริตคอรัปชั่นซึ่งก่อให้เกิด "ความเหลือมล้ำ ความไม่เป็นธรรมในสังคม" การที่ที่ดินส่วนใหญ่ร้อยละ 90 กระจุกตัวอยู่ในมือคนเพียงร้อยละ 10 ของประเทศ และปล่อยที่ดินรกร้้างรอเก็งกำไรถึง 48 ล้านไร่ รวมทั้งที่ดินส่วนหนึ่งครอบครองโดยต่างชาติ ในขณะที่เกษตรกรกลับไม่มีที่ดินทำกินหรือมีไม่เพียงพอ...

จัดพิมพ์เมื่อ มกราคม 2556

Link : Open book