โมเดล รูปธรรม ภูมิปัญญาชุมชน

การก้าวสู่เมืองน่าอยู่ชุมชนน่าอยู่

ก้าวสู่ "เมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่" ใน 12 เมือง : ทิศทางการพัฒนาประเทศที่เน้นการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ โดยได้มีการส่งเสริมภาคอุตสาหกรรม พาณิชยกรรมและงานบริการให้เติบโตอย่างรวดเร็ว จนทำให้เมืองกลายเป็นแหล่งงานขนาดใหญ่ ... ในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมาได้เกิดมิติใหม่แห่งการพัฒนา เมื่อคนจนในเมืองได้หันมาร่วมกันทำกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้นในชุมชนเพื่อแก้ปัญหาให้กับตนเองและเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

จัดพิมพ์เมื่อ กรกฎาคม 2554

Link : Open book

 


 

ย้อนมองสามชุกตลาดร้อยปี

ย้อนมอง...สามชุกตลาดร้อยปี...กว่าจะถึงวันนี้ ในโอกาสรับมอบรางวัลอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิกชุมชนสามชุกตลาดร้อยปี (UNESCO) โครงการอนุรักษ์ชุมชนย่านตลาดเก่าสามชุกนี้ได้รับรางวัล Award of Merit เนื่องจากแผนฟื้นฟูของโครงการสามชุกนี้ได้แสดงออกถึงวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและแนวทางที่แสดงถึงความร่วมมือกันของหน่วยงานท้องถิ่นจนสามารถผ่านพ้นวิกฤตเศรษฐกิจมาได้ โครงการนี้ทำให้เกิดความตระหนักในวงกว้างของการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมที่มีพื้นฐานขึ้นมาจากรากหญ้า และมีคุณสมบัติที่เป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์ชุมชนทางประวัติศาสตร์แห่งอื่น ๆ ในประเทศไทยได้

จัดพิมพ์เมื่อ ธันวาคม 2552

Link : Open book