พลังร่วมสร้าง

หนังสือพลังร่วมสร้าง การจัดสวัสดิการชุมชนโดยเครือข่ายองค์กรชุมชน ทำให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาที่อยู่อาศัยของตนเอง ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สาธารณูปโภค และการจัดสวัสดิการ โครงการนี้เกิดจากความร่วมมือโดยคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเซียและแปซิฟิกองค์การสหประชาชน(ESCAP) , สถาบันเอซียศึกษา ฯลฯ

จัดพิมพ์เมื่อ มีนาคม 2545

Link : Open book