พรานบ้านพรานเมือง

พรานบ้านพรานเมืองการพัฒนาภาคประชาชน เป็นการพูดถึงการพัฒนาที่ดำเนินการโดยองค์กรชุมชนในที่ต่าง ๆ ทั่้วประเทศ เป็นการสะท้อนให้เห็นแนวคิดและวิธีการจัดการของชาวชุมชนในการแ้ก้ปัญหาของพวกเขาเองให้เป็นรูปธรรม เป็นการแก้ปัญหาที่ผ่านกาพูดคุยปรึกษาหารือก่อนที่จะนำไปสู่การตัดสินใจทำและรับผิดชอบร่วมกัน

จัดพิมพ์เมื่อ กรกฎาคม 2554

Link : Open book