เครือข่ายที่ร่วมงาน

01 - เครือข่ายชุมชนฟื้นฟูเกาะลันตา
02 - เครือข่ายสิทธิคนจนพัฒนาภูเก็ต
03 - เครือข่ายคนไทยพลัดถิ่นจังหวัดระนอง
04 - เครือข่ายคนไทยพลัดถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
05 - เครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมืองจังหวัดพังงา
06 - เครือข่ายรักษ์อ่าวไทยตอนบน(อ่าวตัวกอ)
07 - เครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี
08 - เครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมืองจังหวัดอุบลราชธานี
09 - เครือข่ายฮักน้ำของอุบลราชธานี
10 - เครือข่ายชุมชนศรัทธาจังหวัดชายแดนใต้
11 - เครือข่ายแก้ปัญหาการคืนสัญชาติคนไทย (คนไทยพลัดถิ่น)
12 - เครือข่ายชาวเลอันดามัน
13 - เครือข่ายที่ได้รับผลกระทบจากการสัมปทานแร่(เหมืองทองพิจิตร)
14 - เครือข่ายการฟื้นฟูเมืองเก่า สามชุกตลาดร้อยปี
15 - กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากการระเบิดหินเขาคูหา จ.สงขลา
16 - กลุ่มเครือข่ายชาวสวนยางด่านนอกพื้นที่เขตป่า สปก.จังหวัดสงขลา
17 - เครือข่ายจัดการภัยพิบัติ ตำบลกระเบื้องใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
18 - เครือข่ายการจัดการภัยพิบัติ ตำบลท่าหิน จ.สงขลา
19 เครือข่ายการจัดการภัยพิบัติบ้านปากดุก จังหวัดเพชรบูรณ์
20 - สิทธิที่ดินลำเลียงจังหวัดระนอง