ผู้ว่าราชการจังหวัดระนองจัดพิธีปฏิญาณตนและมอบบัตรประจำตัวประชาชนให้คนไทยพลัดถิ่น 131 คน

จังหวัดระนองจัดพิธีปฏิญาณตนและมอบบัตรประจำตัวประชาชน แก่ผู้ที่ได้รับการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น

วันนี้ (7 ส.ค. 62) ที่ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองระนอง นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานพิธีปฏิญาณตนและมอบบัตรประจำตัวประชาชน แก่ผู้ที่ได้รับการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น จำนวน 131 ราย ที่ผ่านการตรวจสอบ จากหลักฐานต่างๆ ทั้งพยานเอกสาร พยานบุคคล ตามที่ปรากฏ จนได้รับการรับรองจากคณะกรรมการรับรองรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น โดยมีนายชาตรี จันทร์วีระชัย ปลัดจังหวัดระนอง นายอำเภอเมืองระนอง หัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนกำนันผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน เข้าร่วม

นายบุญชัย สมชัย นายอำเภอเมืองระนอง กล่าวว่า การให้สถานะและสัญชาติแก่บุคคลของสำนักงานทะเบียนอำเภอเมืองระนอง ได้ให้สถานะและสัญชาติโดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ 1.กลุ่มที่ขอเพิ่มชื่อตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร์ พ.ศ.2534 ปี พ.ศ.2561 ถึง 2562 จำนวน 286 ราย ได้รับการเพิ่มชื่อแล้ว 128 ราย และกลุ่มที่ขอมีสัญชาติตามพระราชบัญญัติสัญชาติ ประกอบด้วย กลุ่มยื่นคำขอพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น ที่ได้รับการสำรวจขึ้นทะเบียนตามยุทธศาสตร์กำหนดสถานะบุคคล จำนวน 2,393 ราย ยื่นคำขอพิสูจน์แล้วรับรองความเป็นคนไทยแล้ว 1,205 ราย คงเหลือดำเนินการยื่นคำขอพิสูจน์ความเป็นคนไทยพลัดถิ่นจำนวน 1,186 ราย 2.กลุ่มชนกลุ่มน้อย (มอแกน) คือ กลุ่มคนชาติพันธุ์หนึ่งที่เรียกว่าชาวเลซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่ทะเลอันดามัน ซึ่งกรมการปกครองได้กำหนดเป็นชุมชนกลุ่มน้อยกลุ่มที่ 14 โดยมีนโยบายให้อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยอย่างถาวร และให้สัญชาติไทยแก่ชาวมอแกนที่เกิดในประเทศไทย 3.กลุ่มขอลงรายการสัญชาติไทยตามมาตรา 2 ทวิวรรคสอง ซึ่งดำเนินการตามมติคณะรับมนตรี เมื่อ 7 ธันวาคม 2559 มีผู้มายื่นคำร้อง 74 ราย

นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง กล่าวว่า ขอให้ทุกคนที่เข้าร่วมการปฏิญาณตน ในวันนี้จงภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย โดยสมบูรณ์ และดำรงตนในฐานะของพลเมืองไทย ในการร่วมพัฒนาประเทศให้มีความเจริญงอกงาม มีความจงรักภักดีในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เฉกเช่นคนไทยทุกคน ซึ่งการแสดงออกถึงความสามัคคีดังกล่าวที่ทุกท่านสามารถปฏิบัติได้อย่างง่าย คือการประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดี โดยการดำรงตนอยู่ในศีลธรรม ระเบียบกฎหมายหรือกติกาของสังคม ประกอบสัมมาอาชีพ เรียนรู้และพัฒนาตนเอง เพื่อให้ตนเองมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขบนวิถีชีวิตพอเพียง