คนไทยที่ถูกลืม : คนไทยพลัดถิ่น ... ชีวิตที่เปลือยเปล่า...ถูกทำให้ไร้สิทธิ์

วีดีโอ "คนไทยที่ถูกลืม" เรื่องราวเกี่ยวกับคนไทยพลัดถิ่นที่ต่อสู้กันมาอย่างต่อเนื่องถึง 10 ปี จนได้มาซึ่งกฎหมายสัญชาติ ว่าด้วยการคืนสัญชาติไทยให้กับคนไทยพลัดถิ่น เมื่อปี 2555 แต่หลังจากนั้นมา 2 ปีกว่า พวกเขาก็ยังต้องต่อสู้อีกครั้งเพื่อให้รัฐปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อการคืนสัญชาติไทยให้กับพวกเขา

date_video: 
20150128