ความพยายามในการฟื้นฟูวิถีชีวิตชุมชนดั่งเดิม : Recovery Efforts of Traditional Communities - ไทย