01 - คณะกรรมการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในที่อยู่อาศัยพื้นที่ทำกินและพื้นที่ทางจิตวัญญาณของชุมชนชาวเล

คำสั่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ที่ 116/2557
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในที่อยู่อาศัยพื้นที่ทำกินและพื้นที่ทางจิตวัญญาณของชุมชนชาวเล

เพื่อให้การดำเนินการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในที่อยู่อาศัย พื้นที่ทำกิน และพื้นที่ทางจิตวิญญาณของชุมชนชาวเล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และได้แนวทางในการปฏิบัติโดยเร็ว จึงแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในที่อยู่อาศัย พื้นที่ทำกิน และพื้นที่ทางจิตวิญญาณของชุมชนชาวเล โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

อำนาจหน้าที่

  1. ตรวจสอบข้อเท็จจริงและปัญหาในเรื่องที่ดินที่อยู่อาศัย พื้นที่ทำกิน และพื้นที่ประกอบกิจกรรมทางวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนชาวเล ในพื้นที่ 5 จังหวัด และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา
  2. อำนวยการ และติดตามผลการดำเนินการของส่วนราชการ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  3. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม
  4. เชิญผู้แทนส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐและบุคคล เข้าร่วมประชุมชี้แจงข้อเท็จจริง ให้ข้อมูล รวมทั้งจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาแก้ไขปัญหา
  5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สั่ง ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2557
ลงนามโดย หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี


รูปคำสั่่งแต่งตั้งคณะกรรมการชาวเล
รูปคำสั่่งแต่งตั้งคณะกรรมการชาวเล


There is currently no content classified with this term.

Subscribe to RSS - 01 - คณะกรรมการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในที่อยู่อาศัยพื้นที่ทำกินและพื้นที่ทางจิตวัญญาณของชุมชนชาวเล