00 - คณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.)

คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 216 / 2557

20 พฤศจิกายน 2557
แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม

          ตามที่มีขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) ได้เรียกร้องต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อขอให้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ โดยขอให้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เพื่อเป็นกลไกในการกำกับ เร่งรัดและติดตามการแก้ไขปัญหา นั้น

          เพื่อให้การดำเนินการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้แนวทางในการปฏิบัติโดยเร็ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑(๖) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงให้แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

ประธาน : รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล)

อำนาจหน้าที่

  • กำหนดนโยบาย แนวทาง มาตรการ และงบประมาณ ในการดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อเสนอของ ขปส.
  • อำนวยการ เร่งรััดการดำเนินงาน และติดตามผลการดำเนินการของส่วนราชการรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม
  • เชิญผู้แทนส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐและบุคคล เข้าร่วมประชุมชี้แจงข้อเท็จจริง ให้ข้อมูล รวมทั้งจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาแก้ไขปัญหา
  • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย

 

There is currently no content classified with this term.

Subscribe to RSS - 00 - คณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.)