03 - คณะอนุกรรมการศึกษาและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสถานะและสิทธิของบุคคล

คำสั่งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของกระบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ที่ 3/2561

วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมอนุกรรมการศึกษาและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสถานะและสิทธิของบุคคล 

There is currently no content classified with this term.

Subscribe to RSS - 03 - คณะอนุกรรมการศึกษาและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสถานะและสิทธิของบุคคล