07 - คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่่เขตปฏิรูปที่ดิน และปัญหาที่ดินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

คำสั่งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของกระบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ที่ 7/2561

วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่่เขตปฏิรูปที่ดิน และปัญหาที่ดินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

There is currently no content classified with this term.

Subscribe to RSS - 07 - คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่่เขตปฏิรูปที่ดิน และปัญหาที่ดินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์