07 - คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโรงไฟฟ้าชีวมวล การประกอบอุตสาหกรรมเหมืองหินและที่ดินราชพัสดุ

คำสั่งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของกระบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ที่ 7/2558

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโรงไฟฟ้าชีวมวล การประกอบอุตสาหกรรมเหมืองหินและที่ดินราชพัสดุ

โดยมี รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธาน

ลงนามโดย

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการแก้ไขปัญหาของกระบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม

สั่ง ณ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2558


 

There is currently no content classified with this term.

Subscribe to RSS - 07 - คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโรงไฟฟ้าชีวมวล การประกอบอุตสาหกรรมเหมืองหินและที่ดินราชพัสดุ