08 - คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน ปัญหาอ่างเก็บน้ำห้วยฝั่งแดง จังหวัดอุบลราชธานี และปัญหาโครงการก่อสร้างด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ จังหวัดสงขลา

คำสั่งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของกระบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ที่ 8/2558

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน ปัญหาอ่างเก็บน้ำห้วยฝั่งแดง จังหวัดอุบลราชธานี และปัญหาโครงการก่อสร้างด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ จังหวัดสงขลา

โดยมี ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน

ลงนามโดย

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการแก้ไขปัญหาของกระบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม

สั่ง ณ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2558


 

There is currently no content classified with this term.

Subscribe to RSS - 08 - คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน ปัญหาอ่างเก็บน้ำห้วยฝั่งแดง จังหวัดอุบลราชธานี และปัญหาโครงการก่อสร้างด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ จังหวัดสงขลา