Community rights - UNDEF

Empowering Communities Threatened with Displacement in Thailand
Implementing Agency : Chumchonthai Foundation (CTF)

ผู้ว่าฯจังหวัดระนองจัดพิธีปฏิญาณตนและ
มอบบัตรประจำตัวประชาชนให้คนไทยพลัดถิ่น
ชาวบ้านชุมชนกิ่งแก้ว จ.ภูเก็ต ปลูกป่า
ชายเลนทำแนวเขต ปูทางสู่บ้านมั่นคง
นักศึกษาจิตอาสาช่วยเหลือคนไทยพลัดถิ่น
ยื่นขอพิสูจน์ความเป็นคนไทยพลัดถิ่น

 

ผู้ว่าฯจังหวัดระนองจัดพิธีปฏิญาณตนและ
มอบบัตรประจำตัวประชาชนให้คนไทยพลัดถิ่น
   
  More Activities 

 

VDO.    
วีดีโอชุมชนกิ่งแก้วซอย 2 จังหวัดภูเก็ต
(ชุมชนประชาราษฎร์พัฒนา)

สิ้นแล้วครูมโนราห์อาบ
(ครูมโนราห์ของคนไทยพลัดถิ่น)

สนามบอลชาวเล
(ชุมชนชาวเลราไวย์ จังหวัดภูเก็ต)

ขยะข้างคลองต้องจัดการ
(คลองป่าชายเลน ใกล้ชุมชนเกาะสิเหร่ จ.ภูเก็ต)

อาชีพคนกับป่าชายเลน
(ชุมชนปูดำ จ.ภูเก็ต)

บ่อน้ำประจำหมู่บ้านชาวเล
(ชาวเลมอแกนเกาะเหลา จ.ระนอง)

ค่ายสุขภาพวิถีธรรมชาติ
(คนไทยพลัดถิ่น จ.ประจวบคีรีขันธ์)

นักศึกษาช่วยคนไทยพลัดถิ่นยื่นคำร้อง
(ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง)

พีมูฟ (P-MOVE)
(ยื่นข้อเสนอ 9 ด้าน กับรัฐสภา 2562)

ชาวเลพาเที่ยวเกาะพีพี
(เยาวชนชาวเลมอแกลนพาเที่ยวเรียนรู้วัฒนธรรม)

มอแกลนพาเที่ยว
(ตามดูวิถีมอแกลนท่าใหญ่)

ธนาคารหอย...มอแกลน
(ชาวเลบ้านหินลาด อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา)

เรื่องเล่าที่แหลมตง
(ชุมชนแหลมตง เกาะพีพี จ.กระบี่)

ห้องเรียนวิถีชาวเล
(ชุมชนมอแกลนทับตะวัน-บนไร่)

ที่นี่...ท่าสัก
(ชุมชนท่าสักจังหวัดพังงา จัดการตนเอง)

 

Book    
รูปธรรมการพัฒนาของชุมชนคนชายขอบ ด้านการยกระดับความสามารถในการปกป้องสิทธิ
...
 
...

โครงการพัฒนาศักยภาพสิทธิชุมชนคนชายขอบและสิทธิการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนี้ ออกแบบมาเพื่อทำงานในระดับนโยบายเพื่อสนับสนุนการดำเนินการและการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเพื่อปกป้องชุมชนชายขอบ ชายฝั่งอันดามันของไทย รวมถึงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเหล่านี้ ไม่ใช่แค่ทำให้เกิดความเข้าใจถึงสิทธิของตนที่ดีขึ้น แต่ยังผลักดันให้เกิดการดำเนินการเพื่อเรียกร้องและรักษาสิทธิเหล่านั้น โครงการนี้จะเป็นตัวกระตุ้นเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยการสร้างสภาพแวดล้อมที่สามารถทำให้กฎหมายของรัฐบาล และ / หรือนโยบายเปลี่ยนเป็นการลงมือทำจริง รวมทั้งการทำงานเพื่อช่วยชุมชนชายขอบ เพื่อให้บรรลุผลดังกล่าวโครงการนี้จะมุ่งไปสู่ผลลัพธ์ที่หลากหลายรวมถึงการสร้างศักยภาพของผู้นำชุมชนเสริม สร้างความเข้มแข็งและความเป็นธรรมในการทำงานร่วมกันระหว่างรัฐบาลและชุมชนเป้าหมายซึ่งจะได้รับการผลักดันจากเวทีการสนับสนุน โครงการจะทำงานร่วมกับกลุ่มย่อยสามกลุ่ม คือ : 1) ชุมชนชาวยิปซี เพื่อทำเอกสารเพื่อยืนยันการอ้างสิทธิ์ที่ดินรวมถึงการกำหนดผังการใช้ที่ดินเพื่อประกอบกิจกรรมทางวัฒนธรรม 2) ชุมชนพลัดถิ่น เพื่อให้กระบวนการในการได้รับสัญชาติไทยเป็นไปอย่างสมบูรณ์ และ 3) ชุมชนในพื้นที่คุ้มครอง เพื่อพัฒนาแนวทางการใช้ที่ดิน ซึ่งมีความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยให้พวกเขาสามารถอยู่บนที่ดินแบบดั้งเดิมของตน เพื่อช่วยให้การทำงานมีความคืบหน้าและหาผลกระทบอย่างยั่งยืนในระยะยาว เครือข่ายการสนับสนุนชุมชนที่มีอยู่จะเข้มแข็งขึ้นด้วยความรู้และทักษะที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งการได้รับคำแนะนำทางกฎหมายที่ถูกต้องและสม่ำเสมอและการสนับสนุนชุมชนชายขอบเหล่านี้รูปแบบอื่น ๆ อีกด้วย

กิจกรรมต่างๆ จะเน้นที่ผู้นำชุมชนที่มีอำนาจ (โดยเฉพาะสตรี) ในการกำหนดกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องตลอดจนทักษะในการเจรจาและสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการอบรมเยาวชนในชุมชนเพื่อฝึกทักษะการนำเสนอและการสื่อสารเพื่อมีส่วนร่วมในสื่อสังคมออนไลน์ที่เกี่ยวข้อง ด้วยความรู้และทักษะที่เพิ่มขึ้น ชุมชนสามารถปรึกษาหารือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกันได้อย่างยั่งยืน