Community rights - UNDEF

Empowering Communities Threatened with Displacement in Thailand
Implementing Agency : Chumchonthai Foundation (CTF)

มูลนิธิชุมชนไทร่วมรณรงค์ลดโลกร้อน
ทำข้อเสนอต่อเวทีโลก

ชาวบ้านชุมชนกิ่งแก้ว จ.ภูเก็ต ปลูกป่า
ชายเลนทำแนวเขต ปูทางสู่บ้านมั่นคง

นักศึกษาจิตอาสาช่วยเหลือคนไทยพลัดถิ่นยื่นขอพิสูจน์ความเป็นคนไทยพลัดถิ่น
    More Activities 
Clip VDO.    
วีดีโอชุมชนกิ่งแก้วซอย 2 จังหวัดภูเก็ต
(ชุมชนประชาราษฎร์พัฒนา)
สิ้นแล้วครูมโนราห์อาบ
(ครูมโนราห์ของคนไทยพลัดถิ่น)
...
Book    
รูปธรรมการพัฒนาของชุมชนคนชายขอบ ด้านการยกระดับความสามารถในการปกป้องสิทธิ
...
 
...

this project is designed to work at the policy level to advocate implementation and action on the laws and regulations to protect marginalized coastal communities of the Andaman region of Thailand, as well as to strengthen these communities to not only better understand their rights but take the necessary actions to claim and sustain those rights. As such, the project will work to be a catalyst for change to be pursued by creating an enabling environment whereby government law and/or policy can be transferred into action; as well as working to empower marginalized communities. To implement these outcomes, the project will work towards a number of outputs including building capacity of community leaders, strengthening and formalizing the working relationship between government and target communities that will be further driven by an advocacy platform. The project will work with three sub-groups: 1) Sea Gypsy communities to undertake documentation to substantiate land claims including formulation of cultural land-use plans; 2) displaced communities to complete required procedures to regain recognition of their Thai citizenship; and 3) communities in protected areas to develop environmentally sensitive land-use practices to help them remain on their traditional land. To help work towards ongoing progress and seeking sustainable impact in the long-term, existing community support networks are to be strengthened with increased knowledge and skills to provide timely, correct and consistent legal advice and other forms of backstopping to these marginalized communities. 

Activities will focus on capacitating community leaders (particularly women) on relevant laws and policies as well as skills to enter effective dialogue with government officials and convey key messages; similarly selected young adults in the communities will receive training to build their presentation and communication skills in order to contribute to the associated social media campaign. With the enhanced knowledge and skills, communities can enter a more effective consultation process with government officials to find mutually workable and sustainable solutions. 

โครงการนี้ออกแบบมาเพื่อทำงานในระดับนโยบายเพื่อสนับสนุนการดำเนินการและการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเพื่อปกป้องชุมชนชายขอบ ชายฝั่งอันดามันของไทย รวมถึงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเหล่านี้ ไม่ใช่แค่ทำให้เกิดความเข้าใจถึงสิทธิของตนที่ดีขึ้น แต่ยังผลักดันให้เกิดการดำเนินการเพื่อเรียกร้องและรักษาสิทธิเหล่านั้น โครงการนี้จะเป็นตัวกระตุ้นเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยการสร้างสภาพแวดล้อมที่สามารถทำให้กฎหมายของรัฐบาล และ / หรือนโยบายเปลี่ยนเป็นการลงมือทำจริง รวมทั้งการทำงานเพื่อช่วยชุมชนชายขอบ เพื่อให้บรรลุผลดังกล่าวโครงการนี้จะมุ่งไปสู่ผลลัพธ์ที่หลากหลายรวมถึงการสร้างศักยภาพของผู้นำชุมชนเสริม สร้างความเข้มแข็งและความเป็นธรรมในการทำงานร่วมกันระหว่างรัฐบาลและชุมชนเป้าหมายซึ่งจะได้รับการผลักดันจากเวทีการสนับสนุน โครงการจะทำงานร่วมกับกลุ่มย่อยสามกลุ่ม คือ : 1) ชุมชนชาวยิปซี เพื่อทำเอกสารเพื่อยืนยันการอ้างสิทธิ์ที่ดินรวมถึงการกำหนดผังการใช้ที่ดินเพื่อประกอบกิจกรรมทางวัฒนธรรม 2) ชุมชนพลัดถิ่น เพื่อให้กระบวนการในการได้รับสัญชาติไทยเป็นไปอย่างสมบูรณ์ และ 3) ชุมชนในพื้นที่คุ้มครอง เพื่อพัฒนาแนวทางการใช้ที่ดิน ซึ่งมีความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยให้พวกเขาสามารถอยู่บนที่ดินแบบดั้งเดิมของตน เพื่อช่วยให้การทำงานมีความคืบหน้าและหาผลกระทบอย่างยั่งยืนในระยะยาว เครือข่ายการสนับสนุนชุมชนที่มีอยู่จะเข้มแข็งขึ้นด้วยความรู้และทักษะที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งการได้รับคำแนะนำทางกฎหมายที่ถูกต้องและสม่ำเสมอและการสนับสนุนชุมชนชายขอบเหล่านี้รูปแบบอื่น ๆ อีกด้วย

กิจกรรมต่างๆ จะเน้นที่ผู้นำชุมชนที่มีอำนาจ (โดยเฉพาะสตรี) ในการกำหนดกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องตลอดจนทักษะในการเจรจาและสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการอบรมเยาวชนในชุมชนเพื่อฝึกทักษะการนำเสนอและการสื่อสารเพื่อมีส่วนร่วมในสื่อสังคมออนไลน์ที่เกี่ยวข้อง ด้วยความรู้และทักษะที่เพิ่มขึ้น ชุมชนสามารถปรึกษาหารือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกันได้อย่างยั่งยืน