16 - กลุ่มเครือข่ายชาวสวนยางด่านนอกพื้นที่เขตป่า สปก.จังหวัดสงขลา

กลุ่มเครือข่ายชาวสวนยางด่านนอกพื้นที่เขตป่า สปก.จังหวัดสงขลา

ในพื้นที่เขตป่า ส.ป.ก. จำนวน 723 ไร่ 3 งาน  91 ตารางวา  ได้มีการเพาะปลูกทางเกษตรกรรม โดยมีการปลูกพืชทางเศรษฐกิจ คือ การเพาะปลูกยางพารา มาตั้งแต่สมัย พ.ศ. 2502
มีบุคคลรุ่นแรกซึ่งมีการเดินทางมาบุกเบิกพื้นที่แห่งนี้ เพื่อสร้างอาชีพเกษตร หล่อเลี้ยงชีวิต และ ครอบครัว โดยทางภาครัฐได้มีการออกสำรวจ รังวัด และสอบสวนสิทธิ์ ในการทำกินของชาวบ้าน และหลักฐานในการครอบครองสิทธิ์ เช่น สทก.1 (หนังสืออนุญาตให้ได้รับการผ่อนผันให้มีสิทธิ์ทำกินชั่วคราว) ใบเสร็จรับเงินจากการเสียภาษีบำรุงท้องที่  และได้มีการออกสารสิทธิ์ ส.ป.ก  ให้กับพื้นที่ใกล้เคียงแล้ว ทั้งนี้ได้มีการออกสำรวจสิทธิ์และรังวัดพร้อมกัน

สวนยาง

เมื่อมีการทวงถามถึงเรื่องเอกสารสิทธิ์ ส.ป.ก จากสำนักงานปฏิรูปที่ดิน จังหวัดสงขลา ได้ทราบว่าทางด่านศุลกากร ได้มีการขอใช้พื้นที่ในการขยายสร้างด่านสะเดาแห่งใหม่ ทำให้ยังไม่ได้แจกเอกสารสิทธิ์ให้กับชาวสวน ทำให้เกิดการรวมตัวของกลุ่มชาวสวนเกิดขึ้น โดยใช้ชื่อว่า “กลุ่มเครือข่ายชุมชนสวนยางด่านนอก จังหวัดสงขลา” เพื่อเรียกร้องสิทธิ์ในที่ดินทำกินให้กับตนเอง โดยมีการทำหนังสือไปยังทางส่วนภาคราชการต่าง ๆ เพื่อให้รับรู้ปัญหาและความเดือดร้อนของชาวบ้าน ทางด่านศุลกากรได้มีการเจรจาหารือกับกลุ่มชาวสวนเพื่อให้รับทราบปัญหาและความเดือดร้อนของชาวสวน 


There is currently no content classified with this term.

Subscribe to RSS - 16 - กลุ่มเครือข่ายชาวสวนยางด่านนอกพื้นที่เขตป่า สปก.จังหวัดสงขลา