15 - กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากการระเบิดหินเขาคูหา จ.สงขลา

กรณีปัญหาการระเบิดเหมืองหินเขา จังหวัดสงขลา

ความเป็นมา
เขาคูหา   ตั้งอยู่ที่หมู่ที่  9  เทศบาลตำบลคูหาใต้  อำเภอรัตภูมิ  จังหวัดสงขลา  เป็นภูเขาหินปูน  อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1 บี  มีสายน้ำลอดผ่านใต้ภูเขา        เดิมมีการขออนุญาตระเบิดและย่อยหินเพื่อทำเป็นหินก่อสร้าง  ตามมาตรา 9  แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน  ต่อมาหินดังกล่าวได้มีการกำหนดให้เป็นแร่หินอุตสาหกรรม  ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510  และกระทรวงอุตสาหกรรมได้มีประกาศ  กระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 8  ลงวันที่ 1 ตุลาคม  2540  กำหนดให้เขาคูหาเป็นแหล่งหินอุตสาหกรรมของจังหวัดสงขลา  โดยกำหนดเพียงบางส่วน คณะรัฐมนตรีได้มีมติ   เมื่อวันทื่  16  กันยายน  2540 เห็นชอบและอนุมัติให้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 บี  เพื่อการทำเหมืองหินอุตสาหกรรมในบริเวณพื้นที่แหล่งหิน  แต่ข้อเท็จจริงในพื้นที่ดังกล่าว  อยู่ใกล้ชุมชนมีบ้านเรือนราษฎร  ที่ติดกับเขาคูหาอยู่หลายหลัง  บางหลังห่างจากรัศมีจุดระเบิดหน้าเหมือง  ไม่เกิน 200  เมตร   แนวเขตสัมปทานกับพื้นที่โฉนดที่ดินของชาวบ้านอยู่ติดกัน  ซึ่งชาวบ้านมีผลกระทบต่อการประกาศแหล่งหินของคณะรัฐมนตรีเป็นอย่างมาก 

ภาพเขาคูหารัตภูมิจังหวัดสงขลา

สภาพปัญหาผลกระทบ

  1. ปัญหาความเสียหายต่อบ้านเรือน หินกระเด็นตกหล่นใส่หลังคาบ้าน  ทรัพย์สินแตกร้าว  เสียหาย
  2. ปัญหาผลกระทบจากฝุ่นละออง  ฝุ่นละอองเหล่านี้  เกิดจากทุกขั้นตอนของกระบวนการทำเหมืองหิน
  3. ปัญหาผลกระทบต่อสุขภาพจิต  เสียงดังจากกระบวนการใช้เครื่องจักรทำงานหน้าเหมืองผลิตหินและเสียงดังจากการระเบิดหินและแรงสั่นสะเทือน  ส่งผลต่อสุขภาวะของคนโดยทั่วไป
  4. ปัญหาผลระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  วิถีการทำกิน  การดำรงชีวิตของคนในชุมชน
  5. ปัญหาการขาดกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนตามรัฐธรรมนูญ  เช่น ไม่มีเวทีรับฟังความความคิดเห็นประชาชน  การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม อีไอเอ  ไม่มีส่วนร่วมจากชุมชน ฯลฯ

ภาพบ้านเสียหายจากการระเบิดหินเขาคูหาจังหวัดสงขลา

การแก้ไขปัญหาในพื้นที่

จังหวัดสงขลาได้มีคำสั่งที่ 77/2554  ลงวันที่ 12 มกราคม 2554  แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร ที่ได้รับผลกระทบจากแรงสั่นสะเทือนของการทำเหมืองระเบิดหิน  ทำให้บ้านเรือนแตกร้าว  จำนวน 326  หลัง  จาก 5 หมู่บ้าน ( หมู่ที่ 4,5,7,9และ12) 

----------------------------

ข้อมูลเพิ่มเติม : http://www.rattaphumcity.com/forums/index.php?board=30.0

There is currently no content classified with this term.

Subscribe to RSS - 15 - กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากการระเบิดหินเขาคูหา จ.สงขลา