เครือข่ายรักษ์อ่าวไทยตอนบน ได้จัดเวทีถอดบทเรียนชุมชนกับปัญหาการจัดการกัดเซาะชายฝั่ง

ถอดบทเรียนชุมชนกับปัญหาการจัดการกัดเซาะชายฝั่ง พื้นที่อ่าวไทยตอนบน โดยเครือข่ายรักษ์อ่าวไทยตอนบน (อ่าวตัว ก)

ตามที่ เครือข่ายรักษ์อ่าวไทยตอนบน (อ่าวตัว ก) ได้ดำเนินงานลงพื้นที่จัดทำข้อมูลชุมชน ตามโครงการ โครงการนำเสนอผลการศึกษาข้อมูลประวัติศาสตร์ชุมชน กับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากน้ำทะเล กัดเซาะชายฝั่ง และการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งที่เหมาะสมในพื้นที่อ่าวไทย ตอนใน กรณีศึกษาพื้นที่ 6 จังหวัด จำนวน 18 ชุมชน  ประกอบด้วยจังหวัด ฉะเชิงเทรา  สมุทรปราการ  สมุทรสาคร สมุทรสงคราม  เพชรบุรี และกรุงเทพมหานคร    โดยการศึกษาข้อมูลประวัติศาสตร์ชุมชน ในการจัดการภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากน้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่ง และการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง โดยชุมชนในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ สปพส.

พื้นที่อ่าวไทยตอนใน (อ่าวตัว ก) เป็นพื้นที่มีลักษณะเป็นปากน้ำมีลักษณะภูมินิเวศน์หาดเลนซึ่งมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์  ทั้งกุ้ง หอย ปู ปลา รวมทั้งเป็นที่หากินของฝูงโลมาและวาฬ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ยืนยันว่าความสมบูรณ์ของทรัพยากรชายฝั่งเป็นพื้นที่หาดเลนที่มีความสมบูรณ์เป็นอันดับ 7 ของโลก จึงมีความสำคัญในฐานะเป็นพื้นที่ความมั่นคงทางอาหารของประเทศไทย และการส่งสินค้าทางทะเลจำหน่ายทั้งในกรุงเทพมหานครและทั่วทุกภูมิภาค  

ที่ผ่านมาพื้นที่ถูกรุกรานจากการพัฒนารอบด้านรวมถึงจากธรรมชาติด้วย ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่เกิดขึ้น เช่น ปัญหาจากสภาวะโลกร้อน ปัญหาการขยายตัวของเมืองและภาคอุตสาหกรรม การปล่อยทิ้งที่ดินให้รกร้างแล้วปล่อยให้น้ำกัดเซาะโดยไม่มีการป้องกัน   ตลอดจน ภาครัฐไม่มีนโยบายที่ชัดเจนในการป้องกันปัญหา มีการแก้ปัญหาทางต่างคนต่างทำ ส่งผลให้เกิดผลกระทบของชุมชนและพื้นที่การกัดเซาะชายฝั่งมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น คณะทำงานเครือข่ายรักษ์อ่าวไทยตอนบน (อ่าวตัว ก) ร่วมกับ มูลนิธิชุมชนไท ได้ร่วมกันศึกษาพื้นที่ชุมชนชายฝั่ง ที่ได้รับผลกระทบและการจัดการของพื้นที่ในการกัดเซาะ ในขั้นต้นและเพื่อให้การจัดทำข้อมูลเป็นไปอย่างขวางขวางและชัดเจน จึงร่วมกันจัด  เวทีถอดบทเรียนชุมชนกับปัญหาการจัดการกัดเซาะชายฝั่ง พื้นที่อ่าวไทยตอนบน กรณีศึกษาชุมชนชายฝั่งจัดการภัยพิบัติ  18 ชุมชน ขึ้น ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุม ภูฟ้า โรงแรมเซ็นทรัลเพลส จังหวัด สมุทรสาคร ขึ้น

โครงการ โครงการนี้เกิดขึ้นภายใต้ “โครงการถอดบทเรียนและองค์ความรู้การจัดการปัญหากัดเซาะชายฝั่งในอ่าวไทยตอนใน” ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ สปพส. มีการดำเนินการศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชนในพื้นที่เครือข่ายรักษ์อ่าวไทยตอนบน (อ่าวตัว ก) 6 จังหวัด คือจังหวัดฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และจังหวัดเพชรบุรี การศึกษาครั้งนี้ดำเนินการศึกษาชุมชนตัวอย่าง 18 ชุมชน เป็นชุมชนชายฝั่งที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง และมีการดำเนินการป้องกันและจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่เกิดขึ้นจากทั้งภาครัฐที่รับผิดชอบ และกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการปัญหากัดเซาะชายฝั่งที่เหมาะสมกับภูมินิเวศน์หาดเลนของอ่าวไทยตอนใน

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อรายผลการศึกษาข้อมูลประวัติศาสตร์ชุมชน กับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากน้ำทะเล กัดเซาะชายฝั่ง และการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งที่เหมาะสมในพื้นที่อ่าวไทย ตอนใน

 2. เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ผลกระทบและการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ให้เป็นองค์ความรู้ นำไปเป็นข้อมูลและแบบอย่างในการดำเนินการของพื้นที่อื่น

 3. เพื่อจัดทำข้อเสนอยุทธศาสตร์ทิศทาง และแผนพัฒนาอ่าวไทยตอนในอย่างมีส่วนร่วมของ เครือข่ายฯ หน่วยงาน องค์กร และภาคีฯ ที่เกี่ยวข้องร่วมกัน

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ผู้แทนชุมชน กรณีศึกษา 18 ชุมชน ชุมชนละ 2 คน                    36        คน

 2. คณะทำงานเครือข่ายรักษ์อ่าวไทยตอนบน (อ่าวตัว ก)                15        คน

 3. องค์กร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการปัญหากัดเซาะ              9       คน

 4. ทีมศึกษาชุมชน                                                                      3        คน

 5. วิทยากร                                                                                3        คน

                                                    รวม                                           66        คน

วัน/เวลา/สถานที่

วันที่  30 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมภูฟ้า โรงแรมเซ็นทรัลเพลส จังหวัดสมุทรสาคร

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. บทเรียนชุมชน และเครือข่าย ในการจัดการปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

 2. ข้อเสนอการจัดการปัญหากัดเซาะชายฝั่งในอ่าวไทยตอนในอย่างมีส่วนร่วม

 3. ยุทธศาสตร์ทิศทาง และแผนพัฒนาอ่าวไทยตอนในอย่างมีส่วนร่วมของ เครือข่ายฯ หน่วยงาน องค์กร และภาคีฯ ที่เกี่ยวข้องร่วมกัน

 4. คณะทำงาน ร่วมขององค์กรภาคี ในการติดตามเฝ้าระวัง ในการจัดการปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน (อ่าวตัว ก)

สนับสนุนโดย   สำนักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ (สปพส)