ปทุมพร้อมเคลื่อนงานพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติกับร่วมกับชุมชน

15 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 น. รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี(นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร) เป็นประธานพิธีเปิดงานวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) แห่งชาติ ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี โดย นายสินพร โมรีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี เป็นผู้รายงาน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี รายงานว่า กิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นเนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2550  ให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็น “วันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ” เพื่อเป็นการแสดงถึงสัญลักษณ์การรวมพลังจิตอาสาของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน และสนับสนุนให้คนที่มีจิตสาธารณะ และภาคีความร่วมมือได้เข้ามารร่วมปกป้อง ดูแล รักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น เพื่อได้แสดงศักยภาพการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนทั่วไป 

กิจกรรมในวันนี้ เป็นเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปบทเรียนและประสบการณ์ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพื่อยกย่องเชิดชู ทสม. และเครือข่าย ทสม. ที่ทำประโยชน์ต่อสังคมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรแก่ ทสม. ที่ทำคุณประโยชน์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงานของเครือข่าย ทสม.จังหวัดปทุมธานี และการแสดงนิทรรศการผลงานของเครือข่าย ทสม. จากแต่ละพื้นที่โดยมีเครือข่าย ทสม.เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 150 คน