แลนด์มาร์ค Land marks ใหม่สำหรับชุมชนในเครือข่ายสิทธิคนจนพัฒนาภูเก็ต..กับนโยบายถมทะเลทำไมค์-มารีน่าของจังหวัดภูเก็ต

แลนด์มาร์ค Land marks ใหม่สำหรับชุมชนในเครือข่ายสิทธิคนจนพัฒนาภูเก็ต..กับนโยบายถมทะเลทำไมค์-มารีน่าของจังหวัดภูเก็ต

เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.59  ชุมชนกิ่งแก้ว ซ.9 และ ชุมชนกิ่งแก้ว ซ.1 สมาชิกเครือข่ายสิทธิคนจนพัฒนาภูเก็ต ได้ร่วมกันกำหนดพื้นที่ชมลิงในพื้นที่ป่าชายเลนที่ โดยการปรับปรุงพื้นที่ ปักป้าย นอกจากนี้สมาชิกเครือข่ายได้ร่วมกันปลูกป่าเพิ่มเติมเพื่อสร้างความเป็นธรรมชาติของป่าชายเลนให้สมบูรณ์และช่วยกันดูแลบำรุงรักษา โดยชาวบ้านได้เห็นความสำคัญของป่าชายเลนว่าเป็นพื้นที่ป่าที่มีความสำคัญทางด้านระบบนิเวศน์ทางธรรมชาติที่สำคัญ เช่น เป็นพื้นที่กรองน้ำเสียให้กับทะเล เป็นพื้นที่เพาะพันธุ์สัตว์เล็กตามธรรมชาติ เป็นพื้นที่สร้างอากาศบริสุทธิ์ให้กับคนเมือง และยังเป็นพื้นที่ธรรมชาติที่ป้องกันคลื่นทะเลและการกัดเซาะของน้ำทะเล เป็นต้น 

โดยก่อนหน้าที่เครือข่ายสิทธิคนจนพัฒนาภูเก็ตได้จัดทำโครงการปลูกป่าชายเลน 1 ล้านต้นมาแล้วครั้งหนึ่งในปี 2550 พื้นที่ 2,000 ไร่ รอบเกาะภูเก็ต หลังเกิดภัยพิบัติสึนามิ 3 ปี โดยลงนามควมร่วมมือ 15 องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชนและสามารถดำเนินการตามแผนแล้วเสร็จภายใน 3 ปี  เพราะเห็นว่าป่าชายเลนนอกจากจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำขนาดเล็กแล้ว ยังสามารถเป็นเกราะป้องกันภัยจากคลื่นทะเลได้อย่างดี แม้แต่สึนามิก็ไม่สามารถทำให้สิ่งที่อยู่หลังป่าชายเลนเสียหายได้  และในปีนี้เห็นได้ชัดถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนที่กลับคืนมายังสังคมเมืองท่องเที่ยว เช่น เมืองภูเก็ต ป่าชายเลน คือ แหล่งอาหารและเป็นด่านหน้ากำแพงป้องกันภัยพิบัติ ในช่วงปกติเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ของชุมชน