สปท. เสนอรัฐบาลยกระดับแก้ปัญหาที่ดินชาวเลอันดามัน หวังสร้างชุมชนเข้มแข็งตามแนวทางสังคมไม่ทอดทิ้งกัน

12 ก.ค.59 - สปท. เสนอรัฐบาลทบทวนมติคณะรัฐมนตรีปี 2553 เร่งแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยเป็นอันดับแรก หวังสร้างชุมชนเข้มแข็งตามแนวทางสังคมไม่ทอดทิ้งกัน พร้อมบูรณาการทุกส่วนราชการหาช่องทางกฎหมายช่วยชาวเลให้มีความมั่นคงทางมนุษย์ตามหลักสากล 

          นายแพทย์อำพล  จินดาวัฒนะ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ (กมธ.) ขับเคลื่อนการปฏิรูปชุมชนเข้มแข็ง ในคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) กล่าวว่า สปท. ได้มีมติเห็นชอบรายงานการปฏิรูปเพื่อส่งเสริมชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์เข้มแข็ง : กรณีกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล โดยเตรียมเสนอให้รัฐบาลทบทวนมติคณะรัฐมนตรี ปี 2553 โดยปรับกลไกแก้ปัญหาความเดือดร้อนของชาวเลที่มีมานานขึ้นใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางสากล และเสนอให้ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการบูรณาการนโยบายเพื่อฟื้นฟูวิถีชีวิตและแก้ไขปัญหากลุ่มชาติพันธุ์ (ชาวเล) เพื่อทำหน้าที่บูรณาการทุกภาคส่วนราชการเข้ามาทำงานแก้ปัญหาร่วมกันอย่างจริงจัง โดยเน้นเรื่องที่อยู่อาศัยเป็นอันดับแรกสุด เนื่องจากชาวเลอยู่อาศัยมานานหลายชั่วอายุคน ด้วยการใช้พื้นที่สาธารณะร่วมกันเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย ที่จอดเรือหลบพายุ ซ่อมอุปกรณ์ประมง และประกอบพิธีทางจิตวิญญาณ แต่เมื่อที่ดินถูกประกาศให้เป็นของรัฐ และถูกเอกชนออกเอกสารสิทธิ์ทับพื้นที่สาธารณะเหล่านั้น ทำให้ชาวเลต้องสูญเสียพื้นที่สาธารณะลงตามลำดับ จนไม่มีที่อยู่อาศัย ถูกฟ้องขับไล่ เป็นการพัฒนาที่สร้างความเหลื่อมล้ำและไม่เป็นธรรม ดังนั้นการแก้ปัญหาให้ชาวเลจึงต้องเน้นแนวทางสังคมไม่ทอดทิ้งกัน (Inclusive Society) พัฒนาไปข้างหน้าโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มความเป็นธรรม

          นายแพทย์อำพล กล่าวเพิ่มเติมว่า สปท.ยังเห็นชอบให้รัฐบาลผลักดันการพัฒนาพื้นที่คุ้มครองทางวัฒนธรรมของชาวเล เพื่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง และเสนอให้ทบทวนและผลักดันการขับเคลื่อนแผนแม่บทการพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้สามารถปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ต่อไปด้วย

ธาราทิพย์ พิพัฒน์ /ข่าว

อรุณี ตันศํกดิ์ดา / เรียบเรียง

ที่มา : เว็บไซด์ข่าวรัฐสภา - http://www.radioparliament.net/parliament/viewNews.php?nId=6138#.V4YDtPmLSUk