เครีอข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง(คปสม.) จังหวัดภูเก็ต อบรมเพิ่มศักยภาพ กรณีภัยพิบัติ

วันนี้ 6 ส.ค.59 เครีอข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง(คปสม) กรณีเครือข่ายภัยพิบัติชุมชนจังหวัดภูเก็ต จัดเวทีอบรมเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติโดยชุมชน โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก สสส. ผ่านมูลนิธิชุมชนไท และการสนับสนุนของจังหวัดภูเก็ต ปภ.ภูเก็ต และ ปภ.เขต 18 จังหวัดภูเก็ต มีผู้เข้าร่วม 60 คน จาก 20 ชุมชน จากเครือข่ายสิทธิชุมชนพัฒนาภูเก็ต โดย ใช้หลักการกระตุ้นเตือนชุมชนให้ลุกขึ้นมาจัดการภัยพิบัติ การทำแผนเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ

การฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ อาสาสมัคร มีวิทยากร โดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์ ปภ.เขต 18  และนายไมตรี จงไกรจักร โดยได้บรรยายถึงเรื่องการจัดการภัยพิบัติทั้งการเตรียมความพร้อม การจัดการภัย การฟื้นฟู และการเรียนรู้สถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ยังได้ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพในการจัดการภัยภาคปฏิบัติ และการใช้วิทยุสื่อสารในระหว่างเกิดภัย