ดูแลป่าชายเลน

วันที่ 8 สิงหาคม 2559 ตัวแทนชุมชนสะพานหิน จังหวัดภูเก็ต เครือข่ายสิทธิคนจนพัฒนาภูเก็ต ได้ประชุมอนุกรรมการกรมทรัพยาการทางทะและช่ายฝั่ง ณ แหลมพันวา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาถึงแนวทางการแก้ปัญหาพื้นที่ชุมชนที่อยู่ในเขตป่าชายเลนในจังหวัดภูเก็ต โดยที่ประชุมเห็นชอบให้พื้นที่ 6 ชุมชนที่ผ่านมติ คณะกรรมการประสานงานเพื่อจัดให้มีโฉนดชุมชน (ปจช.) ให้เป็นพื้นที่ต้นแบบในการแก้ปัญหา และรูปแบบการดูแลป่าชายเลนของชุมชน

ปัจจุบันพื้นที่ป่าชายเลนในจังหวัดภูเก็ตมีพื้นที่กว่า 12,327.42 ไร่ โดยแบ่งเป็นพื้นที่อยู่อาศัย 18 ชุมชน พื้นที่ 444 ไร่ คิดโดยประมาณ 5% ของพื้นที่ป่าชายเลนทั้งหมด โดยในการประชุมวันนี้ ที่ประชุมไม่กังวลเกี่ยวกับการอยู่อาศัยของชุมชน แต่ได้เสนอประเด็นในที่ประชุมว่าจะทำอย่างไรที่จะให้พื้นที่ป่าชายเลน 95% นั้นยังอยู่ได้อย่างสมบูรณ์ จึงอยากจะดูรูปแบบการบริหารจัดการ การดูแลป่าชายเลนของ 6 ชุมชนในจังหวัดภูเก็ต ที่ได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจัดให้มีโฉนดชุมชน โดยคณะกรรมการ ปจช.แล้ว โดยจะจัดประชุม 6 ชุมชน เพื่อดูข้อมูลในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน และจะนำไปเป็นต้นแบบให้กับพื้นที่อื่น ๆ ในการอยู่อาศัยต่อไป เพื่อให้เกิดการร่วมกันดูแลป่าชายเลนของแต่ละพื้นที่