ตรวจสอบสภาพอากาศในพื้นที่

สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2559 เครือข่ายอาสาภัยพิบัติตำบลท่าหินและประมงอาสาร่วมวางแผนขยายแนวเขตอนุรักษ์ให้ครอบคลุมทั้งตำบลและเรื่องความมั่นคงทางอาหารในพื้นที่ นั้น โดยได้วางแผนเพื่อประสานงานกับกรมอุตุนิยมวิทยา ในการประชุมปฏิบัติการเรื่องสถานการณ์ลมในทะเลสาบ ในวันนี้

วันนี้ชาวชุมชนท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ได้ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมประเมินผลการทำงานในพื้นที่ท่าหินของกรมอุตุนิยมวิทยา โดยมีอาสาสมัครภัยพิบัติด้านประมง  ประมงอำเภอ นางพิชยา แก้วขาว จากมูลนิธิชุมชนไท ได้แลกเปลี่ยนเรื่องเกี่ยวกับ สถานการณ์การเกิดลมพายุในบริเวณพื้นที่ตำบลท่าหิน สถานการณ์การทำนาที่รอน้ำฝน การทำนาถ้าหากฝนพัดมาจากทางทิศตะวันตก  ชาวนาสามารถหว่านข้าวได้ จะมีน้ำในการทำนา

ในช่วงนี้ตำบลท่าหินจะมีลมพัดทุก ๆ ตอนเย็น มีเมฆมากแต่ฝนตกเล็กน้อย  จึงได้นำเสนอให้กรมอุตุฯ ช่วยตรวจสอบเรด้าสภาพภูมิอากาศ ทุก ๆ 15นาที และแจ้งเตือนไปยังเครือข่ายอาสาสมัครภัยพิบัติด้วย เนื่องจากทางเครือข่ายมีอุปสรรคไม่มีอินเตอร์เน็ตที่ใช้ได้ครอบคลุมทั่วทั้งพื้นของตำบลท่าหิน

สถานการณ์แจ้งเตือน เรื่อง ลมและฝนจากกรมอุตุฯ ว่า ในช่วงปลายเดือนตุลาคมถึงธันวาคม เป็นช่วงที่จะมีฝนตกหนัก มีความกดอากาศต่ำ มีคลื่นสูง 2-3 เมตร และอาจมีการเกิดพายุหมุนเขตร้อนได้ เนื่องจากปรากฏการณ์ลาณีย่า โดยฝนจะมีปริมาณน้ำฝนมากกว่าปีที่แล้วเล็กน้อย  ซึ่งจะต้องเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิด เพราะการวิเคราะห์สภาพอากาศได้แม่นยำ จะสามารถวิเคราะห์ได้ดีภายใน 5 วัน เท่านั้น

อาสาสมัครภัยพิบัติตำบลท่าหินจึง มีการจัดกิจกรรมร่วมกับกรมอุตุฯ อีกครั้งในประมาณปลายเดือนกันยายน เพื่อตรวจสอบความพร้อมของอาสาสมัคร  วิทยุเครื่องแดง ความรู้เรื่องพายุ สัญญาณเตือนภัย จุดอพยพ เป็นต้น

ผลที่ได้จากการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้

1. ใน Application Line กลุ่มร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาท่าหิน มีข้อตกลงร่วมกัน คือ จะต้องใช้เรื่องการโต้ตอบสอบถามเรื่องภัยพิบัติเท่านั้น และชุมชนจะต้องสอบถามเรื่องฝนตกในเวลาที่สอดคล้องกับการทำนา

2. ได้ขยายผล ไปยังเครือข่ายตำบลอื่นที่สนใจ มาเข้าร่วมอบรมกับตำบลท่าหินก่อนประชุมระดับตำบล เพื่อให้มีความรู้เรื่องภัยพิบัติให้เท่ากันในการเตือนภัยโดยเฉพาะเด็กเยาวชนในโรงเรียน