ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ

31 สิงหาคม 2559 สัมมนาวิชาการ : พลังวิชาการเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ในหัวข้อเรื่อง “การจัดการการกัดเซาะชายฝั่งโดยเครือข่ายชุมชนท้องถิ่น  จัดโดย คณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายเครือข่ายรักษ์อ่าวไทยตอนบน โดยได้มีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาการกัดเซาะชายฝั่งมาร่วมสัมมนา ดังนี้ 1.รศ.ดร.สมบูรณ์  พรพิเนตพงศ์  นักสมุทรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  2.อ.ศักดิ์อนันต์  ปลาทอง นักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 3.นายอภิศักดิ์  ทัศนี อาสาสมัครสงขลาฟอรั่ม  4.นายวิษณุ เข่งสมุทร ตัวแทนจากเครือข่ายรักษ์อ่าวไทยตอนบน จังหวัดสมุทรปราการ นำเสนอกรณีศึกษาพื้นที่ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบ้านขุนสมุทรจีน เครือข่ายรักษ์อ่าวไทยตอนบน

การสัมมนาวิชาการครั้งนี้ จะได้มีการระดมความคิดเห็นร่วมกัน เพื่อให้ได้ข้อเสนอทางวิชาการเพื่อจัดทำนโยบายสาธารณะ และเพื่อให้เกิดกลไกการจัดการปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งแบบมีส่วนร่วม และเกิดแผนปฏิบัติการทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ในการจัดการ โดยเกิดจากการระดมความคิดเห็นร่วมกันระหว่างนักวิชาการจากสถาบันต่าง ๆ ที่ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการกัดเซาะชายฝั่ง  , จากคณะทำงานของเครือข่ายชุมชนด้านการอนุรักษ์ทางทะเลและชายฝั่ง , จากองค์กร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ปภ.  ทสจ.  กรมที่ดิน กรมเจ้าท่า , จากภาคีต่าง ๆ เช่น  สำนักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ (สปพส.)  , สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) , มูลนิธิชุมชนไท (มชท.) และคณะทำงานด้านวิชาการและข้อเสนอเชิงนโยบาย รวมประมาณ 50 คน

โดยผลเป้าหมายที่จะได้รับจากการสัมมนาในครั้งนี้ คือ 1. ได้องค์ความรู้ทางวิชาการและทักษะประสบการณ์ที่เหมาะสมของการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง  2.ได้ข้อเสนอทางวิชาการและแผนปฏิบัติการต่อการจัดการปัญหากัดเซาะชายฝั่งที่มีความเป็นไปได้ และ 3.ได้กลไกร่วมในการติดตามเฝ้าระวังและแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งอ่าวไทยตอนไน (อ่าวตัว ก) อย่างยั่งยืนต่อไป

ภาพการแก้ปัญหา การกัดเซาะชายฝั่งของน้ำทะเลบริเวณอ่าวตัวกอไก่ (อ่าวไทยตอนบน) โดยเกิดจากประสบการณ์ และแนวความคิดของชาวบ้านในพื้นที่ และเป็นวิธีการที่ทำแล้วได้ผลเป็นอย่างดี คือ สามารถลดแรงคลื่นน้ำทะเลก่อนจะมาถึงชายฝั่ง , สามารถสร้างตะกอนดิน และทำให้เกิดพื้นดินขึ้น หรือเรียกว่า “พื้นที่งอก”  เกิดขึ้นได้บริเวณหลังรั้วไม้ไผ่และหลังแนวกั้นคลื่นในรูปแบบต่าง ๆ นอกจากนั้นยังทำให้เกิดป่าชายเลน ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์นานาชนิด สัตว์น้ำตัวเล็กๆ ได้มาอาศัยและวางไข่ อนุบาลตัวอ่อน ได้เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง