วันที่อยู่อาศัยสากล 2559

การรณรงค์วันที่อยู่อาศัยโลก โดยเครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง ร่วมกับ เครือข่ายสลัม 4 ภาค และขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (พีมูฟ) ในวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2559 หน้าอาคาร UN โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 - 10.00 น. โดยมีผู้แทนจาก UNESCAP มาร่วมกิจกรรมรณรงค์ที่ด้านหน้าอาคาร UN หลังจากนั้น เครือข่ายสลัม 4 ภาค ได้อ่่านสาส์นถึง UN และยื่นต่อผู้แทน UNESCAP และผู้แทนก็อ่านสารจาก UN

หลังจากนั้น เครือข่ายทั้งหมดได้มารวมตัวกันที่ทำเนียบรัฐบาล โดยผู้แทนของแต่ละเครือข่ายเข้าประชุมร่วมกับผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินจากกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงคมนตาคม สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน และคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ

หลังจากประชุมแล้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและการเมือง และผู้แทนจากรัฐบาล พบชาวบ้านเพื่อรับหนังสือร้องทุกข์จากชาวบ้าน และแถลงแนวทางการดำเนินงานในการสนับสนุนด้านที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินของรัฐบาล โดยทางเครือข่ายจะร่วมเป็นกำลังใจให้กับรัฐบาลในการสนับสนุนการแก้ปัญหาให้เกิดความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินต่อไป