ประมวลภาพงานรวมญาติชาติพันธุ์ชาวเลปีที่ 7

 

เตรียมพื้นที่จัดงาน ช่วยกันทำธง
เตรียมพื้นที่จัดงาน จัดระเบียบชายหาด เก็บขยะ
จุดลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน
เวทีเสวนา ... ทำไมต้องคุ้มครองทางวัฒนธรรม
บรรยากาศภายในงาน

ปัจจุบันมีชุมชนชาวเล 44 ชุมชน จำนวน 3,450 ครัวเรือน มีประชากรประมาณ 12,309 คน กระจายใน 5 จังหวัดอันดามัน คือ ภูเก็ต 5 ชุมชน พังงา 23 ชุมชน ระนอง 3 ชุมชน กระบี่ 10 ชุมชน และสตูล 3 ชุมชน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ
กลุ่มมอแกน : เป็นกลุ่มชาวเลที่มีวิถีหาอยู่หากินกับทะเลมากกว่าบนฝั่ง ส่วนใหญ่ยังสื่อสารกันเป็น ภาษามอแกน และอาศัยตามเกาะต่างๆ เช่น เกาะเหลา เกาะสินไห เกาะช้าง และเกาะพยามในจังหวัดระนอง หมู่เกาะสุรินทร์ ในจังหวัดพังงา และบ้านราไวย์ในจังหวัดภูเก็ต มีประชากรกว่า 2,100 คน
กลุ่มมอแกลน : เป็นกลุ่มที่อาศัยตั้งบ้านเรือนชายฝั่งทะเล มีวิถีชีวิตผสมผสานกับสมัยใหม่ เช่น หมู่บ้านชาวเลชายฝั่งทะเลกว่าสิบหมู่บ้านในจังหวัดพังงา ภูเก็ต และ เกาะพระทอง ประชากร 3,700 คน 
กลุ่มอูรักลาโว้ย : เป็นชาวเลที่มีภาษาพูดเฉพาะแตกต่างจากมอแกน และมอแกลน เป็นกลุ่มที่อาศัย ตามเกาะต่างๆ ในจังหวัดสตูล ภูเก็ตบางส่วน และกระบี่ เช่น เกาะลันตา เกาะพีพี ฯลฯ มีประชากรกว่า 6,200 คน

ชาวเลทั้งสามกลุ่ม มีวิถีทางวัฒนธรรม การแสดงพิธีกรรม ที่แตกต่างหลากหลาย เรียบง่าย งดงาม เกี่ยวข้องกับการเคารพบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และธรรมชาติ อาทิเช่น พิธีไหว้หลาพ่อตาหรือโต๊ะ ตาม ความเชื่อของแต่ละพื้น ที่ พิธีนอนหาด พิธีลอยเรือ พิธีอาบนำ้ มนต์ งานกินข้าวกลางบ้าน การแสดงรองแง็ง และกาหยง ฯลฯ เหล่านีเ้ป็นกระบวนการเชื่อมร้อยจิตวิญญาณของคนแต่ละรุ่นแต่ละตระกูลเข้าด้วยกัน

นอกจากนี ้ชาวเลมีประสบการณ์และภูมิปัญญาความชำนาญเกี่ยวกับทะเลเป็นอย่างยิ่ง ทัง้ การ จับทิศทางคลื่นลม การจับสัตว์นำ้ การดำนำ้ การสร้างเรือ การเอาชีวิตรอดในทะเล ฯลฯ ดังนัน้ การไม่ปกป้ องดูแลจากสังคมและระดับนโยบาย นั่นหมายถึงการทำลายความหลากหลาย ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่ควรสืบทอดให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา

ดาวน์โหลดเอกสารแจก เอกสารชุดที่ 1    เอกสารชุดที่ 2