นศ.มหาลัยทักษิณช่วยเหลือคนไทยพลัดถิ่น (แก้ไข)

วันที่ 22-28 สิงหาคม 2559 ได้มีนักศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จำนวน 27 คน ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือคนไทยพลัดถิ่นในการทำเอกสารและรับยื่นคำร้องขอพิสูจน์ความเป็นคนไทยพลัดถิ่น จังหวัดระนอง เพื่อที่จะทำให้คนไทยพลัดถิ่นสามารถยื่นคำร้องฯได้จำนวนมากขึ้น  ซึ่งเมื่อเดือนพฤษภาคมก็ได้มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยรังสิต ได้ลงพื้นที่ระนองแห่งนี้แล้วเช่นกัน

จากการลงนามบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยการพิสูจน์และการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น หรือ MOU ในวันที่ 16 มกราคม 2559 ลงนามโดย กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กับ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยรังสิต สำนักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ (สปพส.) มูลนิธิชุมชนไท (มชท.) และ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (สำนักงาน กสม.)

หลังจากได้ลงนามบันทึกข้อตกลงแล้วนั้น มหาวิทยาลัยทักษิณ จึงได้จัดอบรมนักศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์ เพื่อเตรียมพร้อมในการช่วยเหลือคนไทยพลัดถิ่นในการจัดทำเอกสารและรับคำร้องขอพิสูจน์ความเป็นคนไทยพลัดถิ่น  และมหาวิทยาลัยรังสิต ก็ได้จัดอบรมนักศึกษาคณะนวัตกรรมสังคมและคณะนิติศาสตร์ เช่นกัน เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาได้ช่วยเหลือให้คนไทยพลัดถิ่นได้รับบัตรประชาชนเร็วขึ้น เพราะที่ผ่านมาทะเบียนราษฎร์ของแต่ละพื้นที่มีภารกิจในการทำงานหลายอย่าง ทำให้การรับคำร้องขอพิสูจน์ความเป็นคนไทยพลัดถิ่นทำไปได้ล่าช้า ซึ่งในการลงพื้นที่ของนักศึกษาเหล่านี้ จะช่วยให้ทะเบียนราษฎร์ของแต่ละพื้นที่สามารถรับคำร้องฯได้มากขึ้น

หลังจากอบรมแล้วนั้น ทางมหาวิทยาลัยทักษิณได้ส่งนักศึกษาลงพื้นที่คนไทยพลัดถิ่นในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อรับคำร้องขอพิสูจน์ความเป็นคนไทยพลัดถิ่น และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยรังสิต ได้ลงพื้นที่คนไทยพลัดถิ่นในจังหวัดระนอง โดยในการลงพื้นที่ของนักศึกษาทั้ง 2 ครั้งที่ผ่านมานี้ สามารถรับคำร้องฯจากคนไทยพลัดถิ่นได้ถึง 313 คน

ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 โดยเป็นการลงพื้นที่ของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จะลงพื้นที่คนไทยพลัดถิ่นในจังหวัดระนอง โดยมีนายอำเภอเมืองจังหวัดระนองกล่าวต้อนรับ ซึ่งตามกำหนดการการลงพื้นที่ครั้งนี้จะมีขึ้นในวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2559  ถึงวันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2559 มีภารกิจหลักคือการรับคำขอพิสูจน์ความเป็นคนไทยพลัดถิ่น ณ เทศบาลเมืองระนอง เพื่อช่วยให้อำเภอสามารถรับคำขอฯได้มากขึ้น โดยคาดว่าจะสามารถรับคำขอฯ ได้ถึง 150 คน เพื่อที่จะทำให้คนไทยพลัดถิ่นได้รับบัตรประชาชนเร็วขึ้น