เครือข่ายการแก้ปัญหาคืนสัญชาติคนไทยเสนอเพิ่มชื่อเป็นกรรมการระดับจังหวัดเพื่อเกิดการมีส่วนร่วม

วันนี้ 27 มกราคม 2560  เวลา 10.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดระนอง  ตัวแทนเครือข่ายการแก้ปัญหาคืนสัญชาติคนไทย จ.ระนอง ประกอบด้วย ตัวแทนจากชุมชนเกาะสินไห ชุมชนบ้านช้างแหก ชุมชนซอยสิบ และ กลุ่มสิทธิชุมชนตำบลบางพระเหนือ รวม 8 คน ได้เข้าพบหารือกับ น.ส.นงลักษณ์ พรหมจินดา เจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนจังหวัดระนอง เพื่อขอเพิ่มรายชื่อในส่วนของผู้แทนเครือข่ายฯ เข้าไปเป็นคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคำขอพิสูจน์รับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นระดับจังหวัด  น.ส.นงลักษณ์ แจ้งว่า ทางจังหวัดระนองได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯแล้ว  ตัวแทนเครือข่ายฯ จึงเสนอให้เพิ่มรายชื่อผู้แทนเครือข่ายฯ จำนวน 7 คน ซึ่งเป็นตัวแทนจากเขตอำเภอและทีมที่ปรึกษา เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมจากเจ้าของปัญหาอย่างแท้จริง  น.ส.นงลักษณ์ ได้รับและจะนำรายชื่อไปเสนอเพิ่มเติมต่อผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ต่อไป