จังหวัดระนองทำพิธีปฎิฎาณตน-มอบบัตรประชาชนแก่คนไทยพลัดถิ่น/ชาวมอแกน 52 คน

21 มิ.ย.60 ที่ห้องประชุมว่าการอำเภอเมืองระนอง นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานพิธีปฎิฎาณตนและมอบบัตรประชาชนให้แก่คนไทยพลัดถิ่นและชาวมอแกน จากตำบลปากน้ำ ตำบลเกาะพยาม อ.เมือง จ.ระนอง รวมจำนวนทั้งสิ้น 52 ราย ที่ผ่านการพิสูจน์ให้ได้สัญชาติไทยตาม พ.ร.บ.สัญชาติ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ.2555 จากกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย โดยมี นายธนิต กุลสุนทร นายอำเภอเมืองระนอง.หัวหน้าส่วนราชการ ระดับอำเภอ,ตัวแทนกำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,ผู้นำชุมชน,เจ้าหน้าที่อำเภอเมืองระนองกว่า 100 คนร่วมกิจกรรมครั้งนี้

ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง กล่าวว่า ชาวมอแกนคือกลุ่มคนชาติพันธุ์หนึ่งเรียกว่าชาวเล อยู่ในพื้นที่ทะเลอันดามัน ตำบลปากน้ำหมู่ที่ 1 บ้านเกาะช้างและหมู่ที่ 2 บ้านเกาะพยาม ตำบลเกาะพยาม อำเภอเมืองระนอง โดยสำนักงานทะเบียนอำเภอเมืองระนอง ได้สำรวจและจัดทำทะเบียนประวัติเมื่อปี 2549 จำนวนประมาณ 328 ราย อยู่ระหว่างการพิจารณาจำนวน 100 ราย ได้รับสัญชาติไทยแล้วจำนวน 32 ราย ส่วนผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าเชื้อสายไทยหรือคนไทยพลัดถิ่น คือบุคคลที่สืบสันดานจากบุพการีที่มีเชื้อชาติเชื้อสายไทยแต่ไม่ได้สัญชาติไทยโดยผลของกฎหมายอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงอาณาเขตของประเทศไทยซึ่งต่อมาได้อพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทย สำหรับอำเภอเมืองระนองมีคนไทยพลัดถิ่นสัญชาติพม่าเชื้อสายไทยที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้วมีจำนวนทั้งหมด 2,373 คนอยู่ระหว่างพิจารณาจำนวน 765 ราย อยู่ระหว่างการตรวจสอบและยื่นคำขอ จำนวน 1606 ราย ได้รับสัญชาติไทยแล้วจำนวน 339 ราย และล่าสุดกรมการปกครองได้สั่งให้มีขั้นตอนการพิสูจน์ที่รวดเร็วมากขึ้นจาก พ.ร.บ.สัญชาติฉบับใหม่ ส่วนสาเหตุที่มีการพิสูจน์สิทธิล่าช้าในบางพื้นที่ เนื่องจากมีการร้องเรียนการทุจริต กรณีการนำแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองเข้ามาสวมสิทธิเป็นคนไทยพลัดถิ่น และอยู่ระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) จากนั้นชาวไทยพลัดถิ่นและชาวมอแกนทั้งหมด ได้กล่าวคำปฏิญาณพร้อมร่วมร้องเพลงชาติไทย แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หลังจากรอคอยบัตรประชาชนแสดงความเป็นคนไทยมานานกว่า 21 ปี

เนื้อหา : http://thainews.prd.go.th/website_th/news/news_detailSub/TNSOC6006210010056

การแก้ไขปัญหาสัญชาติของชาวเลเผ่ามอแกน โดยในวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ชาวเลมอแกนจังหวัดระนอง เกาะเหลา เกาะช้าง เกาะพยาม ได้รับบัตรประชาชนเพิ่มอีก 21 คน หลังจากที่ติดตามความคืบหน้าในเชิงนโยบาย ติดตามความคืบหน้าทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ชาวเลมอแกนได้เข้าถึงโอกาสในการดำเนินชีวิตที่มั่นคงขึ้น หลังจากได้รับบัตรประชาชน

ในปัจจุบัน ยังมีประชากรไทยชนเผ่ามอแกนอีกจำนวนมากที่อยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณให้บัตรประชาชน และอีกจำนวนหนึ่งที่ยังไม่ได้รับการสำรวจ จึงอยากขอให้รัฐเร่งดำเนินงานในระดับปฏิบัติการให้ทั่วถึงอย่างรวดเร็วขึ้น ตามเจตนารมย์ของ พ.ร.บ.สัญชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ.2555

เนื้อหา : www.facebook.com/ชาวเลอันดามัน-มอแกน-มอแกลน-อูรักลาโว้ย-166057246922222/