สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานโล่ชูเกียรติสตรีไทยดีเด่นประจำปี 2560

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปทรงเป็นประธานในพิธีงานวันสตรีไทย ประจำปี 2560 พระราชทานโล่เชิดชูเกียรติสตรีไทยดีเด่น 150 คน และเยาวสตรีไทยดีเด่น 25 คน ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี โดยมีผู้เข้าเฝ้าฯ รับเสด็จ ประกอบด้วย องค์กรสมาชิกเครือข่ายสภาสตรีแห่งชาติฯ ทุกองค์กรสตรีและเยาวชนไทยทั่วประเทศ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ผู้นำสตรี และสื่อมวลชนทุกสาขา ซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ร่วมกับ สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

ทั้งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อัญเชิญพระราชดำรัส สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เรื่องหน้าที่สำคัญเบื้องต้นของสตรี 4 ประการ ประกอบด้วย ประการที่ 1 พึงทำหน้าที่ของ “แม่” ให้สมบูรณ์ ประการที่ 2 พึงทำหน้าที่ “แม่บ้าน” ให้ดี ประการที่ 3 พึง “รักษาเอกลักษณ์ของความเป็นสตรีไทย” และ ประการที่ 4 พึง “ฝึกฝนตัวเอง” ให้มีความรู้ความสามารถยิ่งขึ้น

พลตำรวจเอก อดุลย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) กล่าวว่า กระทรวง พม. ได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ซึ่งตลอดระยะเวลา 70 ปี ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงครองราชย์ พระองค์ทรงประกอบ พระราชกรณียกิจในด้านต่างๆ เพื่อพสกนิกรของพระองค์ รวมทั้งทรงเป็นต้นแบบของปวงชนชาวไทยด้วยพระราชจริยวัตร ที่งดงาม และเป็นปีแรกในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ขึ้นทรงราชย์ เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 และเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 รวมทั้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันสตรีไทย ซึ่งตรงกับวันที่ 1 สิงหาคม และวโรกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2560

กระทรวง พม. ขอน้อมนำกระแสพระราชดำรัสของทุกพระองค์ เพื่อยึดถือเป็นหลักปฏิบัติทั้งในการทำงานและการดำรงชีวิต การส่งเสริมสตรีไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้อยู่อย่างมีศักดิ์ศรี มีความมั่นคง ปลอดภัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมถึงการสร้างสังคมแห่งความเสมอภาค เป็นธรรม และยุติธรรม เพื่อให้สตรีไทยเป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ กระทรวง พม. ร่วมกับสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตลอดจนภาคีเครือข่ายภาครัฐ และภาคเอกชน จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพสตรีไทยเนื่องในวันสตรีไทย ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด “พลังสตรีไทย สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้”

พลตำรวจเอก อดุลย์  กล่าวในตอนท้ายว่า สำหรับกิจกรรมสำคัญภายในงานประกอบด้วย การแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา นิทรรศการถวายความอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันสตรีไทย และเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เฉลิมพระชนมพรรษา 62 พรรษา นิทรรศการสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประวัติพร้อมผลงานของสตรีไทยดีเด่นและเยาวสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2560 นิทรรศการผลิตภัณฑ์ ทอฝัน by พม. การออกบูธและแสดงนิทรรศการผลงานจากองค์กรภาคีเครือข่าย อาทิ มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ มูลนิธิสายใจไทย ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว 8 แห่ง และภาคีเครือข่าย เพื่อสะท้อนถึงพลังแห่งความสามัคคีจากทุกภาคส่วนในการร่วมกันพัฒนาศักยภาพสตรีไทยให้เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป

ที่มา : http://www.btripnews.net/?p=8733
 


โดยในปีนี้ นางปรีดา คงแป้น ผู้จัดการมูลนิธิชุมชนไท (ซ้าย)
ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสตรีดีเด่นประจำปี 2560 ด้านสังคมสงเคราะห์