กลุ่มออมทรัพย์คนไทยพลัดถิ่นจัดสวัสดิการแก่สมาชิก ช่วยเหลือพึ่งพาเกื้อกูลกัน เชิดชูคนชรา จัดสวัสดิการพิเศษ

กลุ่มออมทรัพย์ขึ้น ปีนี้กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนปากจั่น ที่เป็นกลุ่มออมทรัพย์โดยมีพี่น้องคนไทยพลัดถิ่นเป็นสมาชิก ได้เติบโตมาเป็นปีที่ 15 แล้วจากการเริ่มทำจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ เมื่อ พ.ศ. 2545 เพื่อแก้ปัญหาเรื่องสัญชาติไทย เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา 

สมาชิกทุกครอบครัวจะมารวมกัน ณ ที่ทำการกลุ่มฝากออมทรัพย์และส่งเงินกู้กลุ่ม แต่วันนี้เป็นวันพิเศษ สมาชิกทุกคนจะได้รับเงินปันผลรายปี และได้รับสวัสดิการต่างๆ ตามสถานะของสมาชิก โดยในปีนี้ ทางกลุ่มได้จัดสวัดิการเป็นของใช้ในครอบครัวให้กับสมาชิกและจัดพิเศษให้กับผู้สูงอายุ คือ ผู้สูงอายุผู้ชายจะได้เป็นผ้าขาวม้า และผู้สูงอายุผู้หญิง จะได้ผ้าถุง นอกจากนี้ผู้สูงอายุทุกคนยังได้รับเงินช่วยเหลือจากกลุ่มอีก คนละ 500 บาท 

หลังจากนั้น ในการประชุมร่วมกัน ได้มีมติกกลุ่มเห็นร่วมกันว่า ให้มีการเพิ่มขยายกองทุนเงินกู้เป็น 12,000 บาท จากเดิม 10,000 บาท นอกจากนี้ สมาชิกทุกคนยังเห็นพ้องด้วยกันที่จะทำกิจกรรมร่วมกันอย่างนี้อีกยาวนาน แม้ว่าพี่น้องคนไทยพลัดถิ่นกลุ่มชุมชนบ้านปากจั่น ส่วนใหญ่จะได้สัญชาติไทยแล้วก็ตาม แต่ทุกคนยังทำกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เพราะบัตรประชาชนไม่ใช่คำตอบสุดท้ายสำหรับพวกเขา แต่การอยู่ร่วมกัน ช่วยเหลือพึ่งพาซึ่งกันและกัน เกื้อกูลกันฉันท์พี่น้อง มีความพอเพียง มีความมั่นคงทางอาหารและที่อยู่อาศัย คือคำตอบสุดท้ายตามวิถีชีวิตที่อยู่ร่วมกันมาอย่างยาวนานของคนไทยพลัดถิ่นชุมชนบ้านปากจั่น ต.ปากจั่น อ.กระบุรี จ.ระนอง

ดูที่มาของข้อมูลได้ที่ : 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=834465323394288&id=824260614414759

2 คนไทยพลัดถิ่นได้บัตรประชาชนแล้วและได้สัญชาติไทยโดยการเกิด
https://chumchonthai.or.th/ctfnews-2014-05-may-03