สัมมนาเชิงปฏิบัติการชุมชนเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติภาคใต้ ลดระดับภัยพิบัติให้เป็นเพียงภัยธรรมชาติ

22-23 ก.ย.2560 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการชุมชนเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติภาคใต้ โดยการสบับสนุนของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) เพื่อให้พื้นที่ตำบล 49 ตำบล ภูมิเวศน์ อีก 5 กลุ่มพร้อมกับกลไก จังหวัดอีก 7 จังหวัด ให้จัดกระบวนชุมชน เตรียมพร้อมรัยมือภัยพิบัติ ในพื้นที่ โดยสภาองค์กรชุมชน

นายไมตรี จงไกรจักร์ มูลนิธิชุมชนไท ได้รับมอบหมาย ให้ทำหน้าที่ประธานคณะทำงานส่งเสริมชุมชนภัยพิบัติภาคใต้ในครั้งนี้ ได้ประสานกับอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง และประสานงาน ทีมทำงานของมูลนิธิชุมชนไท ซึ่งมีประสบการณ์ในการสร้างชุมชนเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติมาอย่างต่อเนื่องกว่า 10 ปี ทั่วประเทศ เพื่อเข้าร่วมจัดกระบวนการด้วย และประภาคีสำคัญ คือ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนัก 10 ซึ่งเป็นองค์กรสนับสนุนชุมชนในการสร้างสุขภาวะชุมชนจากภัยพิบัติอย่างต่อเนื่อง และทั้งหมดได้ตกลงร่วมมือในการจัดประชุมครั้งนี้ร่วมกัน ในวันที่ 22-23 ก.ย.60

นายกอบชัย บุญอรนะ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประสานงานไปยัง ปภ.ทุกจังหวัดในภาคใต้ ให้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ ทำให้กระบวนการเริ่มต้นความร่วมมือ ของทุกภาคส่วนที่ภาคใต้ ที่ทำงานส่งเสริมชุมชนเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติเกิดขึ้นที่ภาคใต้ ได้มาแลกเปลี่ยนร่วมเรียนรู้ร่วมกัน เกี่ยวกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้น ภัยพิบัติหนักแค่ไหน เราจะทำอย่างไรให้เป็นได้เพียงแค่ภัยธรรมชาติ จะไม่ให้เป็นพิบัติภัยอีกต่อไปเป็นจริงได้ หากชุมชนเรียนรู้ เข้าใจ และเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ

ติดตามกันต่อไปนะครับ ทั้งหมดนี้เริ่มต้นขึ้นแล้ว และจะเดินหน้าต่อไปครับ  .... ไมตรี จงไกรจักร