มูลนิธิชุมชนไท ร่วมสืบสานประเพณีลอยเรือ กลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลอันดามัน

ประเพณีลอยเรือ เป็นวิถีวัฒนธรรมความเชื่อของชาวเล กลุ่มชาติพันธ์ชาติพันธ์อูรักลาโว้ย พิธีลอยเรือ จัดขึ้นเพื่อระลึกถึงบรรพบุรุษและลอยเคราะห์สิ่งไม่ดีต่างๆไปกับเรือ และเพื่ออนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมเก่าแก่ของชาวเลเผ่าอูรักลาโว้ย เสมือนเป็นการเสี่ยงทาย ทั้งเรื่องเศรษฐกิจ รายได้ ฝนฟ้า อาชีพประมง ของขาวเล เมื่อผ่านปลายฤดูฝน

ชาวเลอูรักลาโว้ย เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นชุมชนเล็กๆ ที่เหลืออยู่ ไม่ถึง 50 ครอบครัว บนแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก บนเกาะพีพี จังหวัดกระบี่ ที่เคยอาศัยอยู่ทั่วเกาะ มากว่า 150 ปี จนเข้าสู่ยุคท่องเที่ยว หลังปี 2532 เป็นต้นมา ชาวเล จึงถูกเบียดขับด้วยคนเมือง ที่มีความรู้ มีช่องทางกฏหมาย จนได้ที่ชาวเลทั้งหมดไปถือครอง เรียกว่าเอกสารสิทธิที่ดิน 

แม้แต่บนทางสาธารณะที่เป็นทาง เข้า-ออกโรงเรียน ยังหายไปเพราะกฏหมายที่คนเมืองเป็นผู้เขียนขึ้นมา ทำให้ปัจจุบันชาวเลกลุ่มสุดท้ายบนเกาะแห่งนี้ ไร้ที่ดิน ไม่มีที่อยู่อาศัยเหลืออยู่แม้แต่ตารางนิ้วเดียว เขาไม่รู้เลยว่าเขาถูกทำให้เสียดินแดนบรรพบุรุษไปด้วยวิธีไหน ภายใต้ระบบทุนที่รุกคืบเข้ามา

วันนี้ กลุ่มชาวเลเล็กๆ ยังคงรักษาวิถีวัฒนธรรมดั้งเดิม คือประเพณีลอยเรือ ให้คงยังอยู่คู่กับชุมชนทุก ๆ ปี และในปีนี้ก็เช่นกัน ก่อนถึงวันงาน ชาวเลจะจัดประชุมเตรียมความพร้อมในงานลอยเรือ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 28-29 กันยายน 2560 โดยวันที่ 28 จะเป็นวันแห่เรือ และ วันที่ 29 เป็นวันแห่ไม้ และในปีนี้ มีเพิ่มเติมอีก 1 กิจกรรม คือหลังจากเสร็จกิจกรรมพิธีลอยเรือแล้ว ชาวเลจะร่วมกันทำกิจกรรมไว้อาลัย ถวายแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9  

ในการจัดงานในครั้งนี้ จึงขอเรียนเชิญสื่อมวลชนและเพื่อนชาวเลร่วมสื่อสารเพื่อสืบสานงานลอยเรือของชาวเลอูรักราโว้ยต่อไป