สนับสนุนงานภัยพิบัติภาคใต้สู่นโยบายการจัดการภัยพิบัติ

ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ของประเทศไทยจะเป็นภัยพิบัติน้ำท่วม แต่เมื่อช่วงนี้ไม่มีฝน ไม่มีพายุ ไม่มีน้ำท่วม เรื่องภัยพิบัติก็ดูเหมือนจะถูกลืมกันไปในสังคมไทย แต่เรื่องภัยพิบัติไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาไหนเราทุกคนก็ควรจะต้องมีการเตรียมความพร้อมไว้ตลอดเวลา รวมทั้งการผลักดันเสนอเรื่องการจัดการภัยพิบัติที่เกี่ยวข้องกับทางนโยบาย กฎหมาย และวิธีการต่าง ๆ ในการป้องกันภัยด้วย

มูลนิธิชุมชนไท เป็นองค์กรที่มุ่งมั่น จริงจัง ลงแรงกายแรงใจ พกพาความรู้ประสบการณ์ที่ได้หนุนเสริมชุมชนเรื่องภัยพิบัติที่ผ่านมา 10 กว่าปีอย่างต่อเนื่อง เพื่อเข้าไปที่ชุมชน เพื่อไปส่งเสริมให้ชุมชนได้ตระหนักและเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติได้  โดยปี 2561 นี้ มูลนิธิชุมชนไทได้ร่วมมือกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนภาคใต้ ลงพื้นที่ปฏิบัติการส่งเสริมความเข้มแข็งองค์กรชุมชน ในการเตรียมพร้อมรัยมือภัยพิบัติทั่วทั้งภาคใต้ และร่วมกับสำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือ สจรส.มอ. สรุปบทเรียน ปัญหา อุปสรรค์ที่ผ่านมา เพื่อจัดทำข้อเสนอนโยบายการจัดการภัยพิบัติที่จะทำให้ภัยพิบัติเป็นบทบาทของชุมชน , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในการเตรียมการป้องกัน โดยจังหวัดมีหน้าที่สนับสนุนและรัฐบาลมีหน้าที่หนุนเสริมทรัพยากร

ฉะนั้นการจัดการภัยพิบัติในปัจจุบันจึงเป็นสิ่งที่ต้องปรับเปลี่ยนอย่างตรงไปตรงมา และต้องยอมรับความจริงว่าชุมชนสามารถลุกขึ้นมาจัดการได้ถ้ารัฐบาลมีแนวทางการหนุนเสริมให้สอดคล้องและถูกต้อง และ คงจะถึงเวลาแล้วในการปฏิรูประบบการจัดการภัยพิบัติประเทศไทย ทุกภาคส่วนต้องลุกขึ้นมาร่วมมือกัน มูลนิธิชุมชนไทจะไม่ลืมคำว่าภัยพิบัติ และไม่รอวันภัยพิบัติมาถึงก่อนแล้วค่อยหาแนวทางป้องกันหรือแก้ปัญหาเป็นครั้ง ๆ ไป แต่ต้องการให้เกิดความร่วมมือแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันเพื่อผลักดันข้อเสนอสู่นโยบายการจัดการภัยพิบัติให้เกิดขึ้นจริงและยั่งยืน