.

ประชุมทีมบริหาร 3 ภูมิภาค
ในการเข้าถึงนโยบายสิทธิการใช้ทรัพยากรและที่ดิน


17/7/2561 ประชุมทีมบริหาร 3 ภูมิภาค ในการเข้าถึงนโยบายสิทธิการใช้ทรัพยากรและที่ดิน ในโครงการการเข้าถึงสิทธิในที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อชุมชนไร้ที่ดินและประสบความยากจนทางที่ดินใน 3 ภูมิภาคของประเทศไทย (Project management team meeting : PMT) ครั้งที่ 2 วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมองค์กรแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย ชั้น 2 อาคารมนริริน ฝั่ง A

โดยในการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการนำเสนอติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการและร่วมกันหาแนวทางการแก้ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการร่วมกัน หลังจากที่ได้แนวทางการดำเนินการแล้ว ทีมบริหารโครงการได้ร่วมกันออกแบบวางแผนการดำเนินการในครึ่งปีหลัง 2561 โดยการจัดทำเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และงานวิจัย และการพัฒนาแผนการทำงานการสื่อสารกิจกรรมและสื่อผลสำเร็จในการดำเนินงานต่อไป เช่น การสื่อสารโดยแผ่นพับโครงการและกิจกรรมงานของแต่ละภูมิภาค การจัดทำสื่อนิทรรศการ คลิปสั้น หนังสั้น โดยการเผยแพร่สื่อจะมีทั้งการจัดกิจกรรมเผยแพร่ และการเผยแพร่บนสื่อออนไลน์ เช่น เว็บไซด์ Facebook เป็นต้น และหลังจากนั้นทีมบริหารจะได้จัดทำแผนการติดตามและประเมินผลต่อไป เพื่อนำไปสู่เป้าหมายของโครงการที่ต้องการให้ภาคประชาชน ชุมชนและเครือข่ายได้มีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายการจัดการที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติและให้ชุมชนได้มีความมั่นคงในการอยู่อาศัยในที่ดินได้อย่างยั่งยืน เพื่อลดความเลื่อมล้ำสร้างความเป็นธรรมให้กับชุมชนที่ยังไม่มีที่ดินทำกินเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ


(รอรายละเอียดการประชุม)