ตรวจสอบประวัติการถือครองทำประโยชน์ในที่ดินและที่อยู่อาศัยของชาวเลเกาะหลีเป๊ะ

วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ประชุมอนุกรรมการสำรวจข้อมูลชุมชนชาวเลหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองสตูล (ชั้น 2) อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล โดยมีผู้เข้าประชุมจากตัวแทนชาวเลเกาะหลีเป๊ะ , เจ้าหน้าที่มูลนิธิชุมชนไท , ตำรวจเมืองสตูล และส่วนงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาข้อมูลจากการดำเนินการตรวจสอบประวัติการถือครองทำประโยชน์ในที่ดินและที่อยู่อาศัยของชาวเลเกาะหลีเป๊ะ

ประชุมอนุกรรมการสำรวจข้อมูลชุมชนชาวเลหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล โดยมีนายประเจิด ต่าย ตระเวน ปลัดอำเภอ รักษาราชการอำเภอเมืองสตูล เป็นประธาน โดยได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงจากเรื่องข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในที่อยู่อาศัย พื้นที่ทำกิน และพื้นที่ทางจิตวิญญาณของชุมชน โดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีหนังสือแจ้งสรุปผลการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 แล้วนั้น ได้มีมติที่ประชุมได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการชุดนี้ได้ดำเนินการสำรวจประวัติการถือครองทำประโยชน์ในที่ดินของชาวเลเกาะหลีเป๊ะที่ได้ดำเนินการแล้ว ซึ่งจะได้นำเสนอผลมติการประชุมในวันนี้ต่อคณะกรรมการฯพิจารณาต่อไป

วาระการประชุมในวันนี้ คือการพิจารณาข้อมูลจากการดำเนินการตรวจสอบประวัติการถือครองทำประโยชน์ในที่ดินของชาวเลเกาะหลีเป๊ะ ซึ่งคณะทำงานสำรวจข้อมูลชุมชนชาวเลเกาะหลีเป๊ะได้รวบรวมข้อมูลจากการสอบพยานบุคคล การสำรวจพื้นที่ เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณา (1) ข้อมูลประวัติประเภทของพื้นที่ตามหลักฐานทางราชการ (2) ข้อมูลประวัติการถือครองทำประโยชน์ในที่ดินของชาวเลเกาะหลีเป๊ะ (3) ข้อมูลการครอบครองที่ดินและที่อยู่อาศัย

จากการประชุมสามารถสรุปผลได้ดังนี้

พื้นที่เกาะหลีเป๊ะ ต.ยะระโดด ได้มี พรฎ.กำหนดเขตหวงห้ามที่ดินเพื่อการราชทัณฑ์ ในปี พ.ศ.2482 ต่อมาในปี พ.ศ.2517 ได้มีประกาศ พรฎ. ถอนสภาพที่ดินตามข้างต้นและกำหนดเป็นเขตอุทยานแห่งชาติแทน แต่ได้เปลี่ยนชื่อตำบลเป็นตำบลเกาะสาหร่าย แต่ในเบื้องต้น ยังไม่มีหลักฐานเอกสารการเปลี่ยนชื่อตำบลดังกล่าว จึงมีมติ ให้อำเภอเมืองทำบันทึกปากคำคนเก่าแก่หรือผู้สูงอายุ และการสืบค้นจากเอกสารงาน 100 ปีเมืองสตูลเพิ่มเติม

การครอบครองที่ดินที่อยู่อาศัย มีการขอออกเอกสาร สค.1 ตั้งแต่ปี  พ.ศ.2498 แต่มีการแจ้ง สค.1 ทับซ้อนกัน เมื่อมีการนำ สค.1 ไปออก นส.3  และขายต่อให้บุคคลภายนอก ชาวเลที่ถือ สค.1 ในแปลงที่ทับซ้อนจึงกลายเป็นผู้บุกรุก

ประวัติการถือครองทำประโยชน์ที่ดินทำกินของชาวเลหลีเป๊ะ  ถึงปัจจุบัน พบว่า มี  6  ชุมชน  301  ครัวเรือน  1,109 คน มีบ้านในที่ดินตนเอง 78 ครัวเรือน ไม่ปรากฎเอกสารสิทธิ์ 105 ครัว มีบ้านในที่ดินผู้อื่น 121 ครัว และมีสวน 1 แปลง

นอกจากนี้มีประเด็นการเปลี่ยนชื่อเกาะนิเป๊ะ (เดิม) เป็น เกาะหลีเป๊ะ แต่ในปัจจุบันก็ยังไม่มีบันทึกเช่นกัน

ข้อมูลสรุปจากการประชุมในวันนี้ เป็นข้อมูลที่ยังไม่นับรวมแปลงที่ดินที่ชาวเลครอบครองบนเกาะอาดังและเกาะราวี