แกนนำผู้หญิงตื่นตัวในการเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาที่ดิน

การอบรมแกนนำผู้หญิง ในสิทธิที่ดินและทรัพยากร
ณ โรงแรมภูงา ตำบลตากแดด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา วันที่ 13 - 15 กรกฎาคม 2561

            ในการต่อสู้เรื่องที่ดินมีผู้หญิงเข้าไปมีส่วนร่วมอยู่เป็นจำนวนมากในฐานะที่เป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง การมีส่วนร่วมในกระบวนการต่อสู้ของผู้หญิงมีอยู่ด้วยกันหลายระดับ เช่น ระดับครอบครัว ชุมชน พื้นที่ และระดับชาติ ผู้หญิงเหล่านี้ส่วนใหญ่เรียนรู้และพัฒนาตนเองผ่านการทำงานร่วมกับกลุ่มและเครือข่าย เป็นการเติบโตโดยธรรมชาติที่บางครั้งยังไม่ได้ตระหนักถึงสิทธิและศักยภาพที่แท้จริงของตนเอง และยังไม่ได้เข้าถึงโอกาสในการพัฒนาด้านการคิดวิเคราะห์และทักษะเฉพาะในการทำงานเพื่อปกป้องสิทธิของตนเองและทรัพยากรธรรมชาติ ทางองค์กรร่วมจัดได้ตระหนักถึงบทบาทที่สำคัญของผู้หญิงในการต่อสู้เรื่องที่ดินและการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ ต้องการให้กลุ่มผู้หญิงได้พัฒนาความรู้ ความเข้าใจทั้งเรื่องสิทธิสตรี กฎหมายที่ดินทั้ง 4 ฉบับ และโมเดลการแก้ปัญหาเรื่องที่ดินในพื้นที่อื่นๆ จึงได้จัดการอบรมครั้งนี้ขึ้น 

หลักสูตรในการอบรม คือ

  1. เสริมสร้างพลังและบทบาทของผู้หญิง มิติหญิง-ชาย เพศ-เพศสภาพและบทบาทหญิง-ชาย
  2. สิทธิ/บทบาทของผู้หญิง และสิทธิที่ดิน ทรัพยากร
  3. การผลักดันนโยบายและการรณรงค์/กระบวนการเครือข่าย
  4. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ดิน
  5. การจัดเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่

กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 40 คน

ประกอบด้วยแกนนำผู้หญิงที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนเพื่อแก้ปัญหาที่ดิน/ทรัพยากรในพื้นที่ต่าง ๆ เช่น กรรมการชุมชน/กลุ่ม กรรมการเครือข่าย กรรมการร่วมแก้ปัญหาระดับจังหวัด/ระดับประเทศ ฯลฯ คือ กลุ่มปัญหาที่ดิน จังหวัดอุบลราชธานี  ประจวบคีรีขันธ์ ระนอง กระบี่ สตูล ภูเก็ต และ พังงา

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ

  1. เพื่อให้ผู้หญิงตระหนักรู้ถึงสิทธิของผู้หญิง เกิดความมั่นใจรวมทั้งเข้าใจเรื่องสิทธิในที่ดินและทรัพยากร
  2. เพื่อส่งเสริมพลังและศักยภาพของผู้หญิงในการแก้ไขปัญหาสิทธิผู้หญิง  รวมทั้งเรื่องที่ดินและทรัพยากร
  3. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างความร่วมมือระหว่างผู้หญิงที่มาจากพื้นที่ต่างๆ


link : Land is right