ชาวบ้านคนชายขอบร่วมให้ความเห็นต่อร่าง พ.ร.บ.สิทธิชุมชน