พอช.อนุมัติงบประมาณบ้านมั่นคงชนบท 3 ชุมชนในเครือข่ายสิทธิคนจนพัฒนาภูเก็ต

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการบ้านมั่นคงชนบท โดยมี 3 ชุมชน ในเครือข่ายสิทธิคนจนพัฒนาภูเก็ต ได้รับอนุมัติโครงการ แยกเป็น อนุมัติงบประมาณการปรับปรุงที่อยู่อาศัยในที่ดินเดิม 2 ชุมชน คือ 1.ชุมชนมะลิแก้ว จำนวน 29 ครัวเรือน  2.ชุมชนธนิตธุรกิจรวมสิน 126 ครัวเรือน และอนุมัติงบประมาณในการดำเนินงานโครงการบ้านมั่นคงเมืองทั้งระบบ คือ ชุมชนสระต้นโพธิ์ 34 ครัวเรือน เนื่องจากชุมชนสระต้นโพธิ์ เป็นชุมชนที่ต้องย้ายที่อยู่อาศัยชุมชนใหม่ จึงต้องใช้งบประมาณทั้งในการสร้างบ้าน , ระบบสาธารณูปโภคใหม่ทั้งหมด

รูปธรรมความสำเร็จครั้งนี้ เป็นการแก้ไขปัญหาหลังจากได้ทำข้อตกลงร่วมกันกับรัฐบาลและคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินคณะที่ 5 (กขป.5) เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2561 ในการขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดติดตามกำกับดูแลการแก้ไขปัญหาของราษฎรของ ขปส.ในแต่ละจังหวัด ให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาตามแนวทางข้อตกลงให้ลุล่วงโดยเร็ว

นายโชคดี สมพรหม นักพัฒนาชุมชนของมูลนิธิชุมชนไท กล่าวว่า การได้รับอนุมัติงบประมาณโครงการของทั้ง 3 ชุมชนในวันนี้ เป็นจุดสำเร็จหนึ่งในการแก้ไขปัญหาที่ดิน ที่อยู่อาศัยของชุมชนคนจนเมือง โดยในครั้งนี้ขอขอบคุณสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ที่ได้อนุมัติงบประมาณโครงการ และยังได้ทำให้เกิดความร่วมมือการแก้ไขปัญหาของเครือข่ายสิทธิคนจนพัฒนาภูเก็ตกับท้องถิ่นและจังหวัดในการสร้างรูปธรรมการแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนเมืองอื่น ๆ ต่อไป

นายสมจินต์ ชูช่วย ราษฎรชุมชนสระต้นโพธิ์ กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ได้รับอนุมัติงบประมาณโครงการจาก พอช.ในการสร้างบ้านใหม่ในพื้นที่ใหม่ ที่ทางจังหวัดได้จัดเตรียมไว้ให้แล้ว โดยเป็นที่ดินในความดูแลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยชุมชนสระต้นโพธิ์ เป็นชุมชนดั่งเดิมที่อยู่อาศัยมากกว่าเกือบ 40 ปี แต่ถูกฟ้องร้องขับไล่ออกจากพื้นที่เนื่องจากมีเอกชนมาอ้างเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ แต่ขณะนั้นชาวบ้านคิดว่าเป็นที่ดินของรัฐ จึงต่อสู้คดีเพื่อคืนที่ดินให้กับรัฐต่อไป แต่ถูกศาลพิพากษาให้ชาวบ้านออกจากพื้นที่เพราะเอกสารสิทธิ์ที่ผู้ฟ้องที่นำมายื่นต่อศาลนั้นเป็นเอกสารที่ถูกต้อง

ต่อมาชุมชนจึงได้ขอความช่วยเหลือจากจังหวัด และเนื่องจากจังหวัดเห็นว่าเป็นชุมชนดั่งเดิมที่อยู่อาศัยมานาน และได้ต่อสู้คดีที่ดินเพื่อคืนที่ดินให้กับรัฐ จึงได้ตั้งคณะทำงานในการจัดหาที่ดินรองรับโดยมีนายอำเภอเป็นประธานคณะทำงาน จนได้ที่ดินที่สามารถรองรับที่อยู่อาศัยใหม่ของชุมชนทั้ง 34 ครัวเรือน ในพื้นที่ 4 ไร่ ชุมชนจึงได้ประชุมร่วมกันเข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคงชนบท กับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เพื่อเสนอการพิจารณาในวันนี้