คนไทยพลัดถิ่นในจังหวัดระนองประชุมทบทวนการขับเคลื่อนแก้ปัญหาที่ดิน ที่อยู่อาศัย

วันที่ 5 ก.พ.2561 มีการประชุมทบทวนแนวทางการขับเคลื่อนงานของแกนนำ /การวางแผนงานในประเด็นต่างๆ รวมทั้งการช่วยกันรวบรวมข้อมูลปัญหาที่ดินของชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนและการวางแผนขับเคลื่อนแก้ปัญหาที่ดินในระดับนโยบาย โดยมีคำแนะนำให้ใช้ทั้งข้อมูลและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิชุมชน ของคนไทยพลัดถิ่นในจังหวัดระนอง

กรณีการทบทวนโครงสร้างเครือข่ายฯ ตั้งแต่การรวมเป็นกลุ่มพื้นที่ จังหวัดและประเทศ ประเด็นการขับเคลื่อนงาน ปัญหาที่ดินที่ทำกิน และที่อยู่อาศัย ปัญหาสถานะบุคคล การพัฒนาชุมชนสุขภาวะ การพัฒนากองทุน  และการทำงานสาธารณะประโยชน์

กรณีคนที่รอสัญชาติไทย  มีการวางแผนติดตามผลจากนายทะเบียนอำเภอและติดตามความคืบหน้าระดับกรม จำนวน 46 คน

กรณีปัญหาที่ดิน  มีปัญหาประกาศเขตอุทยานแห่งชาติน้ำหงาวทับพื้นที่ สปก. ของชาวบ้านตำบลบางพระเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง จนเป็นเหตุให้ชาวบ้านถูกเพิกถอนสิทธิ ในการครอบครองเอกสารสิทธิ สปก. ซึ่งชาวบ้านอาศัยมาตั้งแต่ปี 2503 ก่อนการประกาศเขตอุทยานฯ สถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้น 1).เสียสิทธิในการพัฒนาที่ดินตามวิถีอย่างเต็มที่  2).ไม่มีหลักทรัพย์ไปค้ำประกันในการกู้เงินของ ธกส.  3).ยางพาราหมดอายุไม่สามารถขอทุนสงเคราะห์และโค่นยางได้  4).ได้รับผลกระทำจากนโยบายทวงคืนผืนป่า  มีการทำข้อมูลผู้เดือดร้อน 12 ครัวเรือน จำนวน 129 ไร่เศษ รวมทั้งประวัติชุมชน / การครอบครองที่ดินตั้งแต่ปี 2503 และข้อเสนอ  เช่น  ให้ตรวจสอบพื้นที่ / ให้ชดเชยค่าเสียหายต่อพืชผลอาสินที่เจ้าหน้าที่เข้าตัดฟัน