คนไทยพลัดถิ่นประชุมร่วมกับจังหวัดเพื่อหารือแนวทางแก้ปัญหา

วันที่ 6 ก.พ.2561 คนไทยพลัดถิ่นได้ประชุมร่วมกับจังหวัดระนอง เพื่อเกิดการติดตามการแก้ปัญหาร่วมกัน เกิดการสร้างความร่วมมือระหว่างกลุ่มแกนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารของรัฐ ทั้งระดับท้องถิ่น และระดับจังหวัด ตามที่เครือข่ายการแก้ปัญหาคืนสัญชาติคนไทย ได้ส่งหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เพื่อติดตามความคืบหน้า และหาแนวทางในการแก้ปัญหาของสมาชิกร่วมกันในพื้นที่ อำเภอสุขสำราญ อำเภอกะเปอร์ อำเภอเมืองระนอง และอำเภอกระบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดประชุมหารือแนวทางการแก้ปัญหาของแต่ละอำเภอ ทั้งปัญหาความล่าช้าในการคืนสัญชาติไทยและปัญหาที่ดิน  ซึ่งไม่สามารถแก้ปัญหาในระดับจังหวัดได้ จึงต้องรวบรวมเสนอระดับประเทศ