เครือข่ายสิทธิชุมชนพัฒนาภูเก็ต 500 คน เร่งรัดให้จังหวัดแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง

วันที่ 1 ม.ค.2562 เครือข่ายสิทธิชุมชนพัฒนาภูเก็ต รวม 23 ชุมชน กว่า 500 คน ได้มาร่วมกันเร่งรัดการแก้ปัญหาที่ดิน คุณภาพชีวิต และสิทธิขั้นพื้นฐานของชุมชนในจังหวัดภูเก็ต ต่อเนื่องจากเมื่อวันที่ 24 ต.ค.61 ที่เคยได้มายื่นหนังสือและรายงานความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาของเครือข่ายในแต่ละพื้นที่ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตแล้ว และในวันนั้น ตัวแทนของเครือข่ายได้รับฟังนโยบายการแก้ไขปัญหาชุมชนและความยากจนในจังหวัดภูเก็ตจากท่านผู้ว่าฯด้วย

วันนี้เครือข่ายฯได้มาขอพบท่านผู้ว่าฯ เนื่องจากเครือข่ายจะติดตามความคืบหน้าต่อจังหวัดเดือนละ 2 ครั้ง แต่ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมายังไม่เกิดกระบวนการในการนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของชุมชน และได้มีข้อสรุปพอสังเขป ดังนี้

1. เรื่องที่เกี่ยวข้องกับคดี ให้เป็นไปตามกระบวนการ แต่ให้มีการชะลอการบังคับคดี
2. ปลัดจังหวัดจะนำเรื่องชาวบ้านในชุมชนที่ถูกฟ้องคดี 4 ราย เข้าเสนอในที่ประชุมของจังหวัด เพื่อแก้ปัญหาในการจัดหาที่อยู่อาศัย และในช่วงระหว่างการดำเนินการ ให้ชาวบ้านอาศัยอยู่ในที่เดิมได้ก่อน
3. เรื่องที่ได้เสนอต่อท่านผู้ว่าฯในวันนี้ ผู้ว่าฯจะเร่งสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการต่อไป

โดยเนื้อหาในการประชุม เครือข่ายฯได้มีประเด็นข้อเสนอ ดังนี้

1. กรณีการแก้ไขปัญหาของชุมชนสระต้นโพธิ์ โดยจังหวัดภูเก็ตได้จัดหาพื้นที่รองรับชุมชนไว้แล้ว พื้นที่ 50 ไร่ และจังหวัดได้จัดพื้นที่ให้ชุมชนสระต้นโพธิ์ย้ายเข้าไปอยู่อาศัยในพื้นที่ดังกล่าวได้ (ประมาณ 4 ไร่) หลังจากนั้นทางจังหวัดได้ทำหนังสือถึงกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแล้ว ซึ่งทางกรมทรัพย์ฯ ไม่ขัดข้อง และได้มีหนังสือแจ้งกลับมาว่าให้จังหวัดทำหนังสือแจ้งไปยังกรมป่าไม้อีกทางหนึ่ง วันนี้ทางเครือข่ายและชุมชนสระต้นโพธิ์ จึงมาติดตามความคืบหน้ากรณีดังกล่าว เพราะขณะนี้ชาวบ้านได้ย้ายออกจากชุมชนแล้วและยังไม่มีที่อยู่อาศัยของตนเอง โดยบางส่วนต้องย้ายมาสร้างบ้านพักชั่วคราว บางส่วนของเช่าห้อง/เช่าบ้านอยู่อาศัย เนื่องจากในการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (พีมูฟ) โดยมี รมต.สุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ เป็นประธาน เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 นั้น ตัวแทนจากกรมป่าไม้แจ้งว่าไม่ขัดข้อง หากมีหนังสือจากทางจังหวัดส่งไป ก็พร้อมดำเนินการได้

2. กรณีชาวบ้านในชุมชนหลังเวทีกลางสะพานหิน ที่ถูกเทศบาลนครภูเก็ตฟ้องขับไล่นั้น การติดตามของเครือข่ายในวันนี้ เพื่อต้องการทราบถึงกระบวนการแก้ไขปัญหา เนื่องจากมติที่ประชุมในการประชุมคณะกรรมการฯพีมูฟ ที่มี รมต.สุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ เป็นประธาน ได้ให้ทางจังหวัดภูเก็ตดำเนินการไล่เกลี่ยเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว

3. กรณีชุมชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าชายเลน กรณีเจ้าหน้าที่จับกุมชาวบ้านในชุมชนในเขตพื้นที่ป่าชายเลน โดยในเขตพื้นที่ป่าชายเลนนั้น ชุมชนในเครือข่าย สำนักงานป่าชายเลนที่ 23 จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดภูเก็ต ได้ดำเนินการร่วมกันป้องกันการบุกรุกป่าชายเลนมาอย่างต่อเนื่องกว่า 10 ปี จนมีพื้นที่ป่าชายเลนเพิ่มมากขึ้นถึง 2,000 ไร่ และได้จัดทำแนวเขตป่าและแนวเขตของชุมชนอย่างชัดเจนแล้ว และเป็นแนวเขตชุมชนได้มีการกำหนดในเชิงนโยบายให้มีการพัฒนาพื้นที่โดยใช้แนวทางของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ทางเครือข่ายจึงเสนอให้มีการพัฒนาข้อตกลงและทำความเข้าใจร่วมกันในเวทีระดับจังหวัดอีกครั้ง

4. เสนอให้มีการคงไว้ซึ่ง “คณะกรรมการแก้ไขปัญหาชุมชนในเครือข่ายสิทธิชุมชนพัฒนาภูเก็ต” ที่มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และให้มีการประชุมติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาเป็นระยะ