มูลนิธิชุมชนไท ร่วมเสนแนวทางพื้นที่วัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลและชนเผ่ากะเหรี่ยง

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มูลนิธิชุมชนไท เครือข่ายชาวเล ดร.จำเนียร วรรัตน์ชัยพันธ์ ทีมสารคดีชาวเล 

ร่วมกันเสนอแนวทางพื้นที่วัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์

แนวทางที่ 1 กรณีพื้นที่ที่ชุมชนชาวเลและกะเหรี่ยงไม่ต้องการเข้าร่วมการแก้ไขปัญหาที่ดิน ที่อยู่อาศัยและการผ่อนปรนการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติตามมาตรา 64 และ 65 ของ พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ..... (ฉบับใหม่) หรือ มาตรา 70 ในรัฐธรรมนูญ และมาตรา 21 ของ พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า

ข้อเสนอแนะ
1.1 ขอให้คณะรัฐมนตรี มีมติเพื่อคุ้มครองการดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ดิน ที่อยู่อาศัยและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในเขตอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าของชุมชนชาวเลและกะเหรี่ยงที่ไม่ได้ เข้าร่วมตามกฎหมายอุทยานแห่งชาติและกฎหมายสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าฉบับใหม่ ทั้งในระหว่างบังคับตามระยะเวลา 240 วัน หลังกฎหมายทั้ง 2 ฉบับบังคับใช้และหลังสิ้นสุดระยะเวลา 240 ที่กฎหมายทั้ง 2 ฉบับบังคับใช้  

1.2 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกับชุมชนดำเนินการสำรวจและจัดทำแผนที่ขอบเขตที่ดินทำกิน ที่อยู่อาศัย เขตพื้นที่จิตวิญญาณและเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งกำหนดมาตรการในการจัดการตามหลักการสิทธิชุมชนให้เสร็จภายใน 240 วัน

1.3 เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อมีมติเห็นชอบขอบเขตตามแผนที่และมาตรการตามข้อ 1.1 โดยอนุญาตให้ทำกิน อยู่อาศัยหรือใช้ประโยชน์ในรูปแบบของชุมชน

แนวทางที่ 2 กรณีพื้นที่ที่ชุมชนชาวเลและกะเหรี่ยงจะเข้าร่วมการแก้ไขปัญหาที่ดิน ที่อยู่อาศัยและการผ่อนปรนการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติตามมาตรา 64 และ 65 ของ พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ..... (ฉบับใหม่) หรือ มาตรา 70 ในรัฐธรรมนูญและมาตรา 21 ของพ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า

ข้อเสนอแนะ
2.1 ขอให้อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช มีหนังสือสั่งการหรือกำหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดทำโครงการแก้ไขปัญหาที่ดิน ที่อยู่อาศัย และเขตการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติทั้งในเขตอุทยานแห่งชาติ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า โดยสั่งการให้ในการดำเนินการศึกษาและจัดทำโครงการดังกล่าวต้องเปิดให้ชุมชนชาติพันธุ์ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการด้วย

2.2 ในการจัดทำกฎหมายลำดับรอง (ระเบียบ ประกาศต่างๆ) ต้องมีกระบวนการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง เปิดให้ชุมชนชาติพันธุ์ ผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนได้มีส่วนร่วมในการยกร่างระเบียบและประกาศต่างๆ เหล่านั้น

2.3 เนื้อหาของระเบียบหรือประกาศดังกล่าวต้องสอดคล้องกับหลักสิทธิชุมชนและแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐในการส่งเสริมและคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์ที่รัฐธรรมนูญให้การรับรองไว้แล้ว