กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 แบบมีส่วนร่วมในการเตรียมเอกสาร/ลงทะเบียนสำหรับสัญชาติไทย