ชุมชนโหนทรายทองและชุมชนกิ่งแก้วร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทำแนวดักขยะ

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 กรม ทช. โดยสำนักงานบริหาร ทช.ที่ 9 (ภูเก็ต) พร้อมด้วยศูนย์วิจัย ทช.ทะเลอันดามัน อาสาสมัครพิทักษ์ทะเลชุมชนกิ่งแก้ว และชุมชนโหนทรายทอง ม.3 ต.รัษฎา อ.เมือง จำนวน 30 คน ซึ่งเป็นสมาชิกเครือข่ายสิทธิคนจนพัฒนาภูเก็ต ร่วมกันติดตั้งทุ่นกักขยะ (boom) บริเวณคลองท่าจีน ต.รัษฏา อ.เมือง จ.ภูเก็ต จำนวน 2 จุด คือ จุดที่ 1 ฝั่งชุมชนโหนทรายทอง ความยาว 15 ม. และจุดที่ 2 ฝั่งชุมชนกิ่งแก้ว ความยาว 15 ม. เพื่อจัดการขยะบริเวณปากแม่น้ำ

ชุมชนโหนทรายทองและชุมชนกิ่งแก้วร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งร่วมมือกันทำแนวดักขยะเพื่อคัดแยกและกำจัดให้ถูกวิธี เพราะเนื่องจากในช่วงเวลาน้ำขึ้นมักจะมีขยะจากทะเลน้อยเข้ามาในชุมชน ก่อให้เกิดปัญหาขยะ ทางชุมชนจึงได้มีแนวคิดที่จะกำจัดขยะส่วนนี้โดยได้รับความร่วมมือจากกรมทรัพยากรทางทะเลแลัชายฝั่งและท้องถิ่นเป็นอย่างดี และในการทำกิจกรรมครั้งนี้มีชาวบ้านชุมชนกิ่งแก้วซอย 2 (อาสาสมัครพิทักษ์ทะเลชุมชนกิ่งแก้ว) เข้ามาร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย 

หลังจากนี้ถ้าการกำจัดขยะในคลองที่ชุมชนโหนทรายทอง หลังจากการวางทุ่นแล้ว ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ก็จะได้นำไปใช้กำจัดขยะในชุมชนอื่น ๆ ต่อไป

การร่วมมือการดูแลสิ่งแวดล้อมของชุมชนโหนทรายทองที่ผ่านมา ชุมชนได้ร่วมกันฟื้นฟูพื้นที่ป่าใช้เลนโดยการปลูกป่ามาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ขยายพื้นที่ป่าชุมชนกว่า 200 ไร่ และได้เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ เป็นแหล่งทำมาหากิน แล้วยังเป็นการเพิ่มออกซิเจนให้กับชุมชนและท้องถิ่น ชุมชนโหนทรายทองนับเป็นชุมชนคนจนเมืองพัฒนาภูเก็ต ที่มาอยู่ร่วมกันและดูแลสิ่งแวดล้อมให้เมืองภูเก็ตน่าอยู่เกิดขึ้นจริงเป็นรูปธรรมชัดเจน 

ที่ผ่านมาระบบสาธารณูปโภคไม่สามารถเข้าถึงได้เพราะพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์พวกเขาจึงรวมตัวกันเป็นชุมชนเข้มแข็งและสร้างกิจกรรมขึ้นมาโดยมีการออมทรัพย์เป็นใจหลัก มีการทำกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่องจนนำไปสู่การเสนอโครงการบ้านมั่นคงและมีงบประมาณมาสู่ชุมชนจนทำให้ชุมชนชุมชนเกิดการพัฒนาขึ้นนับเป็นชุมชนต้นแบบอีกชุมชนหนึ่งของกลุ่มคนจนเมืองในภูเก็ต

#ที่ดินคืนชีวิต