ชุมชน มชท. พอช. ร่วมกันจับมือท้องถิ่นทำบันทึกความร่วมมือ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 การทำบันทึกความร่วมมือ เพื่อ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมความเข้มแข็งชุมชนธนิตธุรกิจ
รวมสินและชุมชนมะลิแก้ว จังหวัดภูเก็ต  เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ณ เทศบาลตำบลวิชิต

เนื่่องจากชุมชนธนิตธุรกิจรวมสิน และชุมชนมะลิแก้ว จังหวัดภูเก็ต ระบบสาธารณูปโภคในชุมชนอยู่ในสภาพที่ทรุดโทรม ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ  ใช้น้ำและไฟในราคาที่แพงกว่าปกติ  ซึ่งทั้ง 2 ชุมชนได้จัดระบบการพัฒนา โดยรวมกลุ่มกัน ร่วมคิด ร่วมทำ และหาแนวทางในการแก้ปัญหาตามแนวทางโครงการบ้านมั่นคง เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยชุมชนธนิตธุรกิจรวมสิน เป็นชุมชนเป้าหมายตามโครงการ คทช.ท้องที่จังหวัดภูเก็ต

เพื่อให้แนวนโยบายดังกล่าวบรรลุผล  เครือข่ายสิทธิชุมชนพัฒนาภูเก็ต  ชุมชนธนิตธุรกิจรวมสิน เทศบาลตำบลวิชิต และชุมชนมะลิแก้ว เทศบาลตำบลรัษฎา ร่วมกับ เทศบาลตำบลวิชิตและเทศบาลตำบลรัษฎา  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ภูเก็ต สำนักงานป่าชายเลนที่ ๒๓ ภูเก็ต  และมูลนิธิชุมชนไท  มีความร่วมมือในการพัฒนาและเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในทุกด้าน  รวมทั้งการเสนอโครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคต่างๆ  ตามแนวทางโครงการบ้านมั่นคง  ของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลตำบลวิชิตและเทศบาลตำบลรัษฎา เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชุมชนในระยะยาว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
https://www.facebook.com/656963707772670/posts/1566816136787418/