ครม.มีมติ อนุมัติงบ 13.9 ล้านบาท เยียวยาชาวบ้านห้วยฝั่งแดง หลังทนทุกข์กว่า 20 ปี เหตุกรมชลฯ สร้างอ่างเก็บน้ำท่วมที่นา

เมื่อวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณ 13.9 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านห้วยฝั่งแดง อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี หลังได้รับผลกระทบจากโครงการสร้างอ่างเก็บน้ำของกรมชลประทานตั้งแต่ปี 2540 จนไม่สามารถทำกินได้ จำนวน 9 ครัวเรือน พื้นที่ 163 ไร่ ซึ่งเป็นไปตามกฎเกณฑ์ค่าเสียโอกาสในการประกอบอาชีพของกระทรวงเกษตรฯ

สรุปมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ประจำวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 (บางส่วน)

7. เรื่อง การแก้ไขปัญหาผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยฝั่งแดง จังหวัดอุบลราชธานี

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทาน จ่ายเงินชดเชยแก่ราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยฝั่งแดง จังหวัดอุบลราชธานีจำนวน 9 รายรวมทั้งสิ้น 13,933,122.50 บาทโดยในส่วนของงบประมาณ ให้กรมชลประธานปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาดำเนินการเรื่องดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 (เฉพาะโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยฝั่งแดง จังหวัดอุบลราชธานี)

สาระสำคัญของเรื่อง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รายงานว่า ในคราวการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 มีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) เป็นประธานกรรมการ ได้มีมติ ดังนี้

1. เห็นชอบหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าชดเชยการสูญเสียโอกาสในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและค่าชดเชยการสูญเสียการทำประโยชน์ในที่ดินหลังฤดูเก็บเกี่ยว จำนวน 13,933,122.50 บาท แบ่งเป็น

  •  ค่าชดเชยการสูญเสียโอกาสในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ระยะเวลา 20 ปี (ตั้งแต่ พ.ศ 2540 ถึง พ.ศ. 2560) จำนวน 9 ราย เนื้อที่ 163-2-23 ไร่ เป็นเงินไร่ละ 63,000 บาท รวมเป็นเงิน 10,304,122.50 บาท
  •  ค่าชดเชยการสูญเสียการทำประโยชน์ในที่ดินหลังฤดูการเก็บเกี่ยว ตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 กรณีพื้นที่ทำการเพาะปลูกข้าว ไร่ละ 1,113 บาท มาคำนวณเนื้อที่ 163-2-23 ไร่ ระยะเวลา 20 ปี (พ.ศ. 2540 - 2560) จำนวน 9 ราย รวมเป็นเงิน 3,629,000 บาท

2. เห็นควรให้เบิกจ่ายจากงบประมาณของกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายตามข้อ 1

3. มอบหมายให้ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าวนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาโดยเร่งด่วน และให้จัดทำรายละเอียดการดำเนินการทางการคลังและงบประมาณตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. 2561 เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย

ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 ให้กรมชลประทานปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อนำมาใช้จ่ายเงินเป็นค่าชดเชยแก่ราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยฝั่งแดง จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 13,933,122.50 บาท สรุปได้ ดังนี้

ประเภทรายจ่าย

จำนวน (บาท)

1. ค่าชดเชยการสูญเสียโอกาสในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม

   10,304,122.50

2. ค่าชดเชยการสูญเสียการทำประโยชน์ในที่ดินหลังฤดูการเก็บเกี่ยว

     3,629,000.00

รวมทั้งสิ้น

  13,933,122.50


ที่มาจาก :

http://transbordernews.in.th/home/?p=23218&fbclid=IwAR0W2yxVg8Qvodo5nCZ_kbRLkYpNKEzOtELzG70o8xYUxNFXhMEuJXeOc6I

https://www.naewna.com/politic/423712